Open Leeromgeving Seriematige Aanpak

Van idee naar uitvraag aan de hand van concrete vraagstukken

De omvang, de opeenstapeling van beleidsdoelen en de schaarste aan mensen en middelen vragen een meer seriematige aanpak van de Vervangings- en Renovatieopgave van Infrastructuur. De Bouwcampus is met die reden gaan zoeken naar concrete strategieën en lessen uit de praktijk. Deze hebben we gebundeld in het V&R Transitie Dashboard. Daarnaast zijn stappen geïdentificeerd die van belang zijn voor de verhoging van de productiviteit en het realiseren van maatschappelijke wensen en/of beleidsdoelstellingen binnen de vervangings- en renovatieopgave. De Bouwcampus wil een actieve verbindende rol spelen bij het doorlopen van de geschetste stappen in het V&R Transitie Dashboard. Daarom organiseren we de ‘Open Leeromgeving Seriematige Aanpak’ waarbij partijen in de keten aan de slag gaan met seriematig werken aan de hand van concrete V&R opgaven.

Aanpak

In de Open Leeromgeving delen opdrachtgevers en marktpartijen hun praktijkervaring met seriematig werken. Daarnaast dagen we je uit om in werkgroepen mee te werken aan het verder brengen van de seriematige aanpak aan de hand van de concrete V&R opgaven. De vragen die hierin centraal staan: hoe kom je tot een meer seriematige aanpak, vernieuwende marktbenadering en tot een concrete uitvraag? En welke leerervaringen uit de praktijk kunnen we hierbij inzetten? De uitkomst nemen de betrokken partijen mee in hun toekomstige marktbenadering en uitvraag aan de markt. 

Stand van zaken

De afgelopen maanden zijn sessies georganiseerd rondom drie werkgroepen: beweegbare bruggen, sluizen en gemalen. Hierin kwamen in totaal 100+ professionals uit de infra samen. De drie werkgroepen  hebben geresulteerd in een aanvalsplan met concrete acties. Dit aanvalsplan is visueel weergegeven in de praatplaat hieronder. In februari wordt het aanvalsplan gedeeld met alle deelnemers uit de werkgroepen, zodat zij ook van elkaar kunnen zien wat het heeft opgeleverd. Vervolgens wordt het plan in campagnevorm breder uitgezet in de markt en bij opdrachtgevers.

 

Praatplaat Bouwcampus VR

Betrokken partijen

De betrokken partijen zijn Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, RoyalHaskoning DHV, Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Brabantse Delta en 100+ professionals vanuit de hele infraketen.


De mensen

Harald Versteeg

Transitiemanager

Tess van den Berg

Transitiemedewerker

Jill Ober

Transitiemedewerker

Jeroen Machielsen

Transitiemedewerker

Mark Kanters

Transitiemedewerker

Leo Oosterveen

Transitiemedewerker

Pjotr Mak

Transitiemanager

Elien Rogaar

Transitie-expert

Donald Bezemer


V&R Transitie Dashboard

De Bouwcampus is op zoek gegaan naar concrete strategieën en lessen uit de praktijk van de seriematige aanpak. Deze zijn gebundeld in het V&R Transitie Dashboard. Daarnaast zijn stappen geïdentificeerd die van belang zijn voor de verhoging van de productiviteit en het realiseren van maatschappelijke wensen en/of beleidsdoelstellingen binnen de vervangings- en renovatieopgave.

Naar het Dashboard.


Documenten


Opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave