Co2-neutrale woningrenovatie

Innovatietraject CO2-neutrale woningrenovatie

We lezen elke dag alarmerende berichten over de noodzaak om de bestaande woningvoorraad te renoveren naar gezonde, toekomstbestendige, duurzame, aantrekkelijke woningen en wijken. Bovendien moet de woningvoorraad geschikt blijven voor alle sociale doelgroepen. Terwijl de krapte op de bouwmarkt de prijzen opstuwt, nemen de ambities rond de huidige woningvoorraad toe; aardgasloos, circulair, betaalbaar en met een snelheid van 5.000 woningen per week renoveren

Voor het versnellen en opschalen van  CO2-neutrale woningrenovatie in de bestaande sociale woningbouw heeft De Bouwcampus een innovatietraject ingericht in samenwerking met de regionale innovatiehubs BuildinG (regio Noord), Pioneering (regio Oost), SPARK makers zone (regio Zuid), met ondersteuning van Aedes.

Infographic Innovatietraject CO2neutralewoningrenovatie

Aanleiding

Tijdens een Verkenningsgesprek werd geconstateerd dat als we echt iets willen veranderen, een transitie op gang willen brengen om de doelstellingen in het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord te behalen, dat anders denken noodzakelijk is: denken in behoeften en doelstellingen en minder in de techniek; het delen van de kennis uit pilots onderling en het stimuleren van andere samenwerkingen die buiten onze huidige kaders vallen. Dit vraagt om een cultuurverandering en dat begint bij het samenbrengen van partijen die met energie en mandaat er écht samen voor willen gaan.

Doel

Met het innovatietraject ‘CO2-neutrale woningrenovatie’ zetten de regionale innovatiehubs zich samen met De Bouwcampus in om versnelling en opschaling van CO2-neutrale woningrenovatie in de bestaande sociale woningbouw te realiseren. Idee achter het innovatietraject is om de leerervaringen uit bestaande regionale pilots te bundelen en kansrijke concepten door te ontwikkelen tot haalbare proposities om woningen zowel aardgasloos als circulair te renoveren en deze proposities vervolgens grootschalig in de praktijk te implementeren.

Aanpak

Er zijn al voldoende goede renovatiepilots, maar een tweetal belemmeringen staan verder succes en opschaling in de weg. Enerzijds zijn de bestaande pilots versnipperd en zijn deze gericht òf op aardgasloos renoveren òf circulair renoveren. Bij uitzondering zijn beide gecombineerd. Anderzijds krijgen de kansrijke pilots vaak geen vervolg omdat de schaal van de pilot te klein is voor een passende business case. De leerervaringen blijven meestal bij de partijen zelf. Dit traject onderscheidt zich van eerdere initiatieven door de kennis uit de regio’s landelijk te bundelen en deze gezamenlijk verder te ontwikkelen tot integrale én opschaalbare oplossingen. Oplossingen waarmee sociale woningen versneld aardgasloos én circulair gerenoveerd kunnen worden.

Community of Practice ‘CO2-neutrale woningrenovatie’
De innovatiehubs formeren in de eigen regio een Community of Practice ‘CO2-neutrale woningrenovatie’. Deze community bestaat uit vooruitstrevende partijen waaronder woningbouwcorporaties, gemeenten, aannemers, leveranciers en architecten. Zij voeden het landelijk platform, dat de Bouwcampus faciliteert, van onderaf met leerervaringen uit succesvolle bestaande pilots gericht op het aardgasloos of circulair renoveren van sociale woningen. Ook zijn zij betrokken bij het verder ontwikkelen van de leerervaringen tot integrale en opschaalbare oplossingen. Oplossingen die zij uiteindelijk zelf kunnen toepassen om de sociale woningen in de eigen regio CO2-neutraal te renoveren.

Leren door te doen
Het landelijk platform bundelt en deelt de leerervaringen waardoor kruisbestuiving tussen de regio’s kan ontstaan. Hierdoor ontstaat een dynamische beweging waarbij de partijen continue van elkaar leren. Zij maken gebruik van elkaars kennis en ervaring en hoeven niet ieder apart het wiel uit te vinden. De leerervaringen uit succesvolle pilots worden benut en gezamenlijk verder gebracht tot integrale en opschaalbare proposities.

De pilots voorbij: opschaling en versnelling
De ambitie van dit innovatietraject is om te komen tot potentieel opschaalbare proposities voor het aardgasloos en circulair renoveren van woningen. Proposities waarmee de deelnemende partijen in de regionale Communities of Practice de sociale woningen in de eigen regio én daarbuiten CO2-neutraal gaan renoveren. Het landelijk platform zorgt voor verdere kennisdeling en opschaling door samenwerking te zoeken met landelijke partijen zoals Aedes, de Renovatieversneller, Cirkelstad en Platform31 en creëert zo de benodigde versnelling in het CO2- neutraal renoveren van de sociale woningbouw in Nederland.

Meedoen

Ben jij een koploper bij een woningbouwcorporatie, gemeente, aannemer, leverancier, ingenieursbureau of architectenbureau, heb je vooruitstrevende ideeën en wil én kun je een bijdrage leveren aan de Community of Practice ‘CO2-neutrale woningrenovatie’? Neem dan contact op met een van de hierboven genoemde contactpersonen. 

Coalitiepartners

De coalitiepartners zijn het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Renovatieversneller, de provincies, Aedes, Bouwend Nederland en Techniek Nederland.


De mensen

Atto Harsta

Transitiemanager


Documenten


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave