Portfolio van Bruggen

Naar een uniforme werkvorm voor vervanging en renovatie

De portfolioaanpak, dus niet brug-voor-brug, is een belangrijke ontwikkeling in de sector om meer ruimte te bieden aan innovatie. De Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat hebben afgesproken om een gezamenlijke aanbesteding uit te schrijven voor een deel van hun bruggenopgave. Inmiddels heeft de gemeente Amsterdam met haar grote opgave voor bruggen en kademuren aangegeven zich graag aan te sluiten bij dit traject.

Aanleiding

Er moeten zoveel duizenden bruggen en sluizen vervangen of gerenoveerd worden, dat repeteerbaar werk met een programmatische aanpak gewenst is. Door het delen van praktijkkennis op het terrein van nieuwe aanbesteding- en contractvormen kan effectieve samenwerking en daarmee gezamenlijke innovatie gestimuleerd worden. Dit vraagstuk richt zich op de benodigde kwaliteits- en schaalsprong.

Vraageigenaren zijn Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland en mogelijk gemeente Amsterdam. Initiator hiervan is Roadmap 1 van De Bouwagenda.

Doel

Het tot stand komen van een portfolio, zowel voor vaste betonnen bruggen als voor beweegbare bruggen, zodat tot opschaling gekomen kan worden.

Aanpak

De Bouwcampus heeft diverse gesprekken gevoerd om te komen tot een coalitie en om mogelijkheden tot meerdere portfolio’s en repeterende scopes te onderzoeken. De portfolio’s zijn in ontwikkeling. De Provincie Noord-Holland is een portfolio beweegbare bruggen vorm aan het geven in samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam wil hier graag bij aansluiten. Met onder andere gemeente Den Haag en Provincie Zuid-Holland wordt overlegd over deelname op enige wijze. Het portfolio vaste kunstwerken wordt onder leiding van Rijkswaterstaat gevormd. De Bouwcampus organiseert het bij elkaar brengen van de opdrachtgevers en zorgt dat samenwerkingsafspraken en portfoliocontracten in gezamenlijkheid ontworpen worden.

Documenten

Contactpersonen

Marco Hofman

Transitiemanager

Nathalie van Dalen

Transitiemanager

Sven Warmerdam

Transitiemedewerker

Opgave

Vervanging & Renovatie
Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Over deze opgave