Uniforme vraag bij woningcorporaties

Samen de markt benaderen voor snellere bouw van betaalbare, duurzame woningen

Aanleiding

Corporaties hebben allemaal de behoefte om de betaalbaarheid en kwaliteit van hun nieuwbouwwoningen te verbeteren, zodat er een huurprijs en kwaliteitsniveau kan worden gerealiseerd die past bij hun doelgroep. Daarnaast is er de wens om de doorlooptijd van projecten te verkorten en door innovatie extra ambities op het terrein van circulariteit, biobased, gezondheid en energiezuinigheid te realiseren. 

Doel

De wijze waarop corporaties nu nieuwbouwprojecten ontwikkelen zal moeten veranderen. Er moet gekeken worden naar een andere en meer gezamenlijke ontwikkelaanpak. Oftewel, samenwerking en standaardisatie om tot meer uniforme en continue bouwstromen te komen. Vraagbundeling om schaalgrootte te creëren is daarbij een wenselijke stap. 

Aanpak

De Bouwcampus richt samen met Aedes in de regio Zuid-West in Zuid-Holland een Bouwstroom* in waarin een aantal woningbouwcorporaties samenwerken om te komen tot een continue bouwstroom. Op basis van voorbeelden en leerervaringen elders, er lopen inmiddels meerdere Bouwstromen, gaan de corporaties concreet aan de slag met uniforme vraagspecificaties naar nieuwe woonconcepten en/of industriële woningbouwsystemen. 

Een volgende stap is die naar vraagbundeling voor één of meerdere productmarktcombinaties (PMC’s). Vraagbundeling kan het meest effectief worden ingezet als partijen uit de gehele keten kunnen meedenken. De Bouwcampus brengt partijen in co-creatietrajecten bijeen en jaagt zo de transitie aan.

* Bouwstroom
In de Aedes Agenda is afgesproken: “Vernieuwing en innovatie helpt om met hetzelfde geld meer woningen te bouwen en de huren betaalbaar te houden. Corporaties combineren en standaardiseren bouwopdrachten en plannen met bouwbedrijven continue bouwstromen. Dit stelt de markt in staat om te innoveren, bijvoorbeeld met conceptuele nieuwbouw. We delen de ervaringen en lessen van professioneel opdrachtgeverschap. Ambitie is dat de helft van alle corporaties eind 2023 regionaal samenwerkt aan de nieuwbouwopgave.”


De mensen

Atto Harsta

Transitiemanager


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave