Emissieloos bouwen

Samen werken aan bouwen zonder uitstoot

Het Klimaatakkoord is duidelijk. De bestaande woningvoorraad moet voor 2050 verduurzaamd worden. Ook het adviescollege Stikstofproblematiek is september 2019 helder geweest in de aanbevelingen die zijn gedaan. Een operationalisering is gegeven in de zgn. Malieveldverklaring van december 2019, waarin kennispartijen, opdrachtgevers, banken, intermediairs, adviseurs, bouwers en maatschappelijke organisaties constateren dat de koplopers uit de bouwsector de uitdaging van een transitie naar emissievrij bouwen willen aangaan om stikstofemissies vanuit de gebouwde omgeving terug te brengen. In het transitietraject Emissieloos Bouwen van De Bouwcampus gaan we hier met opdrachtgevers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen en bouwbedrijven mee aan de slag door met elkaar een antwoord te vinden op de cruciale vraag: ‘Hoe kunnen we emissieloos bouwen c.q. hoe kan het beste emissieloos aanbesteed worden?’

Aanleiding

Het stikstof onderwerp is voor heel Nederland van belang gezien de actuele ontwikkelingen rondom (de interpretatie van) het ‘Remkes’-rapport. Ook voor de regio Den Haag heeft dit verstrekkende gevolgen. Stikstofdepositie is door de omliggende Natura 2000 gebieden die Den Haag omringen een uitdaging. Om het bovenstaande vraagstuk te kunnen aanpakken heeft Boudewijn Revis in 2019 vanuit zijn rol als boegbeeld van de Verstedelijkingsalliantie en vooral ook als destijds wethouder van de Gemeente Den Haag de navolgende vraag aan De Bouwcampus gesteld: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk emissieloos en emissiearm gebouwd kan gaan worden en dat een aantal niet vergunde projecten kunnen worden vlot getrokken?”

De bovenstaande vraag heeft geleid tot de organisatie van de Versnellingstafel Stikstof waar duidelijk naar voren kwam dat ondanks de wil om emissieloos te bouwen het ontbreekt aan concreet handelingsperspectief. Wat kan nu wel om emissie aanzienlijk terug te dringen? En om te zorgen dat depositie (van voornamelijk stikstof, echter ook CO2) binnen de gestelde grenswaarden kan plaatsvinden. De vergunningverlening moet weer op gang komen, zodat er ‘gebouwd’ kan worden.

Doel

Samen met koplopers, vernieuwers en andere belangstellenden vanuit marktpartijen, overheden en kennisinstellingen onderzoeken en creëren we toekomstperspectief door te kijken wat wel kan of hoe we mogelijkheden kunnen bewerkstelligen, in het licht van stikstofdepositie en de opgave die er ligt.

Aanpak

De behoefte om meer te delen over emissieloos bouwen is groot. Dat bleek ook tijdens de bijeenkomst die De Bouwcampus op 27 augustus organiseerde samen met het RVB.

De Bouwcampus wil graag optreden als verbinder en transitie-begeleider om te komen tot planvorming die beweging brengt in het emissiearm, of emissieloos bouwen. De Bouwcampus werkt daarmee aan haar opgave om de bouwsector maatschappelijke waarde te laten creëren.

We nodigen gemeenten, provincies, aannemers, ontwerpers, ontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstellingen uit om gezamenlijk hier naar toe te werken.

Coalitiepartners

Geen actieve coalitiepartijen


De mensenDocumenten


Opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave