Herhuisvestingsopgave politie

Gezamenlijk op zoek naar een herhuisvestingsstrategie voor de politie

In 2013 is de politie samengevoegd van in totaal 26 verschillende korpsen naar 10 regionale eenheden en één landelijke eenheid. Parallel aan de samenvoeging van de politie werd ook het dienstverleningsconcept van de politie aangepast en verder ontwikkeld. Met maatschappelijke ontwikkelingen daarbij opgeteld vroeg dit om een andere visie op de huisvestingsstrategie van de politie.

De Bouwcampus heeft een rol gespeeld bij het samenbrengen van partijen om tot een marktvisie te komen en bij het organiseren van een Innovatie Challenge. Bekijk alle inzendingen in het Inspiratiemagazine.

Aanleiding

De ontwikkelingen in de maatschappij leiden ertoe dat steeds hogere eisen aan het werk van de politie worden gesteld. Denk daarbij aan de steeds complexer wordende criminaliteit, de grote instroom van asielzoekers of de rol van de politie bij de bestrijding van terrorisme en de radicalisering van jongeren. Tevens is als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen met de vorming van de politie de zichtbaarheid en de aandacht vanuit de media enorm toegenomen.

Ook deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor het dienstverleningsconcept van de politie en vragen een steeds nauwere samenwerking met haar ketenpartners.

Doel

De politie voert de komende jaren de opgave via een huisvestingsprogramma uit. Dit programma bestaat uit honderden projecten met een investeringsvolume van tussen de 1 en 1,5 miljard euro. Het programma bestaat uit zowel nieuwbouw als renovatie alsmede functionele verbetering in combinatie met groot onderhoud. De ambities die met dit programma moeten worden gerealiseerd zijn:

  • De invoering van nieuwe huisvestingsconcepten waarbij er een nauwe relatie is tussen gebouw, ICT en operaties;
  • Verduurzaming van de voorraad waaronder energie neutraliteit;
  • Faciliteren van ontwikkelingen in de operatie van de politie via standaardisering, flexibilisering van de huisvesting en waar nodig maatwerk.

Aanpak

De ambities vroegen om vernieuwing op de volgende terreinen:

  • Andere wijze waarop de markt betrokken wordt bij uitvoering van het programma. Meedenken in eerdere fases, meer geïntegreerde bouworganisatievormen en clustering van projecten zijn daar belangrijke aspecten bij.
  • Verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van nieuwe en duurzame huisvestingsconcepten, waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe technologieën, smartbuilding concepten e.d.
    Beide aspecten hangen nauw met elkaar samen. De samenwerking met de markt en de wijze van aanbesteden moeten enerzijds leiden tot een betere relatie tussen kosten en kwaliteit en meer zekerheid over prestaties van de huisvesting tijdens de exploitatie en anderzijds moet het meer ruimte bieden voor de toepassing van innovaties en gerichte experimenten.

Hoewel de huisvesting van de politie op onderdelen aan specifieke eisen moet voldoen komen deze eisen voor een groot deel overeen met eisen aan andere gebouwen. Dit geldt vooral voor kantoorgebouwen. Bovendien hebben politiepanden qua omvang een courante maat. De eisen die gesteld worden aan het realisatieproces van de huisvesting zijn zelfs nagenoeg gelijk aan die van andere opdrachtgevers in de collectieve sector. Dit alles maakt dat de politie waar mogelijk wil samenwerken met andere opdrachtgevers in de publieke sector en gebruik wil maken van kennis die bij hen aanwezig is. Daarnaast wil ze ook gebruik maken van de kennis in de markt en de door kennisinstellingen ontwikkelde kennis en instrumenten. De politie wilde onder meer via De Bouwcampus en het Opdrachtgeversberaad komen tot strategische samenwerking en partnerschap met andere partijen.

Oogst

De politie heeft na een aantal co-creatiesessies in februari 2018 een marktvisie gepresenteerd. Lees hier de marktvisie en de leidende principes en bekijk de infographic

Innovatie Challenge 

Zomer 2018 organiseerde Bouwend Nederland samen met de politie en De Bouwcampus de Innovatie Challenge. We daagden de markt uit om mee te denken over politiehuisvesting in de toekomst. De politie vroeg om innovatieve bijdragen die de zichtbaarheid van en het vertrouwen in de politie vergoten. De ideeën moesten vernieuwend zijn, snel toepasbaar, klimaatbestendig, realistisch, energieneutraal en CO2-voetafdruk van de politie sterk verminderen.

Toepassing in de praktijk 

Zesenzeventig organisaties deden mee aan de challenge. Drie winnaars gingen er met de hoofdprijs vandoor. Onder andere hun verhaal lees je terug in het Inspiratiemagazine. Mooier nog is dat de winnende innovaties de kans krijgen om toegepast te worden in de politiepraktijk.

Vervolg met de winnaars:

  • Cubes in a Box is gekoppeld aan een traject bij de politie om innovatieve en creatieve workshopruimtes in te richten. Hier worden interieurelementen van de Cubes in a Box toegepast om de cubes uit te proberen in politiehuisvesting en om bij te dragen aan de ontwikkeling van de cubes.
  • The Next Agency heeft de politie ingezet bij een pilot om het nieuwe huisvestingsconcept in politiebureaus te testen, waarbij ook gekeken wordt naar de procesaanpak die Next Agency nastreeft.
  • De Modulaire Cellenblokken gaan een versnellingsstudio in om het idee een stap verder te brengen door een digitaal prototype te ontwikkelen.

De mensen

Rob Konings

Transitiemanager


Opgave

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren.

Over de opgaven

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren.

Over de opgaven