Trajecten

Focus, vaart en impact

Binnen drie maatschappelijke opgaven richten we transitietrajecten in voor vraagstukken met een brede basis van vraageigenaren: Vervanging & Renovatie Infrastructuur, Verduurzaming Gebouwen en Omgeving en Herinrichting Stedelijke Ondergrond. Daarmee zorgen we voor de gewenste schaalsprong. Oplossingen die ontstaan, zijn gericht op opschaling, repeteerbaarheid en versnelling. Kansrijke ideeën toetsen we in praktijkomgevingen. Alle inzichten delen wij open en transparant.

Trajecten die niet binnen een van de drie opgaven vallen, staan onder algemene trajecten, gevolgd door de vóór 2019 gestarte trajecten. Een totaaloverzicht van trajecten vind je hier.

Vervanging & Renovatie Infrastructuur

Ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de omvangrijke vervangings- en renovatieopgave van infrastructuur duurzaam, betaalbaar en met zo min mogelijk hinder te realiseren.

Portfolio van Bruggen

Naar een uniforme werkvorm voor vervanging en renovatie

Portfolioaanpak sluizen

Kennis- en innovatieagenda sluizen

Hergebruik Kunstwerken

Transitietraject over hergebruik als het nieuwe normaal

Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen

Gezamenlijke aanpak voor afspraken over circulaire viaducten en bruggen

Verduurzaming Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Emissieloos Bouwen

Samen werken aan bouwen zonder uitstoot

Industrialisatie Woningbouw

Versnelling en opschaling van geïndustrialiseerde nieuwe woningen

CO₂-Neutrale Woningrenovatie

Innovatietraject CO2-Neutrale Woningrenovatie

Vernieuwde energie voor Vastgoed

Nieuwe gebiedsgerichte energiesystemen in praktijk brengen

Circulair Grondstoffencluster

Transitietraject voor een duurzaam industrieel ecosysteem

Vraagbundeling woningcorporaties

Samen de markt benaderen voor snellere bouw van betaalbare duurzame woningen

Functieneutraal vastgoed

Gebruikersgerichte, toekomstbestendige werkplekken

Hout in Hoogbouw

Transitietraject over het gebruik van hout in hoogbouw

Herinrichting Stedelijke Ondergrond

Innovatieve, betaalbare oplossingen creëren waardoor de ruimte in de ondergrond effectief wordt benut en het wél allemaal past. Met zo min mogelijk overlast. Een geweldige uitdaging.

Praktijkprogramma Herinrichting Stedelijke Ondergrond

Herinrichten van de ondergrond met een aantal lokale coalities op een toekomst-vaste manier

Vol onder Maaiveld

Op zoek naar integrale oplossingen voor de stedelijke ondergrond

Algemene actuele trajecten

Deze trajecten pakken onderwerpen aan die over en door de opgaven heen spelen, zoals circulariteit, duurzaamheid, samenwerkings- en contractvormen, nieuwe businessmodellen, digitalisering, leervermogen vergroten en betaalbaarheid.

Platform CB'23

Platform CB'23 streeft ernaar om vóór 2023 nationale, bouwsectorbrede afspraken op te stellen over circulair bouwen

Vóór 2019 gestarte trajecten

Vanaf de start van De Bouwcampus zijn diverse trajecten ingezet die inmiddels afgerond zijn of waar nog steeds een groep enthousiaste mensen mee aan de slag is. Kijk naar de Dutch Coastline Challenge, Grip op de Maas en Toekomst Noordersluis. De politie is voorgestelde huisvestingsconcepten van de Innovatie Challenge aan het ontwikkelen en testen. Mooi om te zien dat De Bouwcampus hier als aanjager een rol in heeft gespeeld!

Balans Wonen en Werken

Oplossingen voor wonen in industriële gebieden

Bruggen en sluizen

Road Map 1: De Bouwagenda

Circulaire Infra Community

InnovA58: Eerste circulaire snelweg

Dutch Coastline Challenge

Samen werken aan een veilige Nederlandse kust

Grip op de Maas

Vervangingsopgave Grip op de Maas

Herhuisvestingsopgave politie

Gezamenlijk op zoek naar een nieuwe herhuisvestingsstrategie voor de politie

Multiwaterwerk

Op weg naar de slimste sluis van de wereld

Omgevingswet

Werken in de geest van de omgevingswet

Stroomversnelling bruggen

De komende jaren is er een enorme vervangings- en renovatieopgave

Toekomst Noordersluis

In co-creatie ideeën genereren voor nieuwe bestemming Noordersluis

Versnellingsopgave renovatie woningen

Versnellingsopgave renovatie bestaande particuliere woningen Zaanstad

Actuele, urgente en complexe vraagstukken