Stroomversnelling Bruggen

Vraagstukken
Stroomversnelling Bruggen

Een groot deel van de bruggen in ons land is verrezen vanaf de jaren vijftig tot circa 1975. De komende jaren zijn duizenden bruggen, tunnels en viaducten in Nederland aan vervanging toe. Als er verkeerd wordt gehandeld, heeft dit grote gevolgen.

Propositie

Lees alle belangrijke informatie over het Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen in de propositie. Dit is een document in ontwikkeling.


Deel deze pagina

Aanleiding

De meeste bruggen en viaducten in Nederland zijn aangelegd in de periode 1965-1975. De komende jaren is er een enorme vervangings- en renovatieopgave. In heel Nederland zijn er zo’n 40.000 bruggen en viaducten, waar de beheerders jaarlijks gezamenlijk zo’n 6 miljard euro aan uitgeven voor de instandhouding.

Voor wegbeheerders betekent dit dat de beheersbaarheid van het onderhoudsbudget onder druk komt te staan. De financiële consequenties zijn groot (voor gemeenten, provincies en het Rijk) maar het betekent ook een enorme opgave voor de betrokken bouwbedrijven. In co-creatie met betrokken en geïnteresseerden partijen wordt gewerkt aan deze opgave.

Doel

Vanuit de Ronde Tafel gesprekken over versnelling en vernieuwing in de bouw is door de directeuren-generaal van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken gevraagd voor een vernieuwende aanpak in de renovatie en vervanging van bruggen. Als inspiratiebron voor deze opgave wordt gekeken naar de “De stroomversnelling” die bij de renovatie van jaren 60-woningen succesvol is gebleken. Heijmans, TNO en De Bouwcampus hebben die handschoen opgepakt en het initiatief genomen voor de Stroomversnelling Bruggen.

Aanpak

Samen met betrokken en geïnteresseerde partijen wordt onderzocht hoe de vervangingsopgave voor bruggen innovatief kan worden ingevuld. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde: Hoe kunnen we het vervangingsproces optimaliseren en welke innovatieve producten kunnen worden toegepast. Ambitie is om de totale kosten voor de vervangingsopgave met 40% te reduceren.

In bijeenkomsten wordt geïnventariseerd wat de opgave inhoudt qua scope en proces. Deze uitkomsten worden benut om de vervangingsstrategie verder uit te werken.

Oogst

Voor deze opgave vinden verschillende co-creatiesessies en bijeenkomsten plaats. Hieronder een overzicht met bijbehorende verslagen en presentaties.

Plenaire bijeenkomsten

 • 11 januari 2016: De startbijeenkomst waarin voorbeelden uit de praktijk toegelicht werdden en we op zoek gingen naar een doorvertaling van deze voorbeelden naar een breder innovatieprogramma. Lees het verslag en bekijk de presentaties van Jan Willem van de Groep (ARXlabs), Mark Niewold (ProRail) en de Kambiz Elmi Anaraki (gemeente Rotterdam).
 • 26 april 2016: Tijdens de tweede bijeenkomst zijn we gestart met co-creatie. We zijn op zoek gegaan naar de randvoorwaarden en de ambitie die ten grondslag liggen aan Stroomversnelling Bruggen. Ook gingen we in op de elementen die belangrijk zijn om de opgave te realiseren. Lees het verslag en bekijk de presentaties.
 • 30 juni 2016: De derde plenaire bijeenkomst. De doelen van deze co-creatiesessie waren: 1) Gezamenlijk de scope van de opgave bepalen en 2) Een concreet beeld krijgen van de uitdagingen van probleemeigenaren die clusters van bruggen willen inleggen en bouwers die standaard producten en processen hiervoor willen ontwikkelen. Lees hier het verslag en bekijk de presentatie.
 •  

Kerngroepbijeenkomsten

 • 25 mei 2016: De kerngroep van Stroomversnelling Bruggen is bij elkaar gekomen om de derde plenaire bijeenkomst vorm te geven.  Lees hier het verslag.
 • 7 juli 2016: De Kerngroep Stroomversnelling Bruggen heeft de co-creatiesessie van 30 juni geëvalueerd en verdere stappen in het traject besproken. Lees hier het verslag en bekijk hier het IPO rapport.
 • 20 oktober 2016: In dit verslag (met bijlagen) lees je meer over de bijeenkomst van de Kerngroep. Tijdens deze bijeenkomst kwam onder andere de rode draad voor vervolgstappen van Stroomversnelling Bruggen aan bod.
 • 30 november 2016: In dit verslag lees je meer over de bijeenkomst van de Kerngroep op 30 november. Hier kwamen o.a. de gezamenlijke opzet van het innovatieprogramma aan bod, eigenschappen van de trekkers en een volgende plenaire sessie. Bijlagen: PowerPointPresentatie + Assetmanagement (bijlage Elsevier) 
 • 19 december 2016: In dit verslag lees je meer over de bijeenkomst van de Kerngroep op 19 december. Hier kwam o.a. het waarom van de opgave aan bod en werd het innovatieprogramma besproken. Bijlage: PowerPointPresentatie
 • 17 januari 2017: Na een bijeenkomst over Stroomversnelling Bruggen op de InfraTech, kwam het kernteam bijeen. In dit verslag lees je meer over de bijeenkomst van het kernteam op 17 januari. 
 • 16 februari 2017: Tijdens deze kerngroepbijeenkomst stonden onder meer het starten van de werkateliers en het voorstel voor het programma voor de lancering van het Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen op de agenda. Verslag van de bijeenkomst en Bijlage: Specifieke Opgaven Veilige Bruggen
 • 12 april 2017: De kerngroep sprak elkaar onder meer over de financiering van het programma en over de Floriade Almere 2022. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.
 • 8 juni 2017: De kerngroep besprak onder meer de propositie van het Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen. Lees het verslag van deze bijeenkomst.

Tussentijdse update (sept. 2016)

September 2016
In dit verslag lees je meer over de ontwikkelingen rondom deze vernieuwingsopgave en hoe het plan van aanpak verder vorm krijgt. 

Stroomversnelling Bruggen op InfraTech 2017

17  januari 2017
Tijdens een bijeenkomst op de InfraTech2017 werd de opgave van Stroomversnelling Bruggen besproken. 

Stroomversnelling Bruggen op Bruggendag

16 maart 2017
Egon Janssen, business developer op De Bouwcampus en Paul Waarts, senior project ingenieur bij de provincie Noord-Holland gaven op donderdag 16 maart een presentatie over het Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen op de Bruggendag die jaarlijks wordt georganiseerd door de Nederlandse Bruggenstichting. Lees hier meer daarover en bekijk de presentatie. 

Werkatelier Bruggen a la LEGO

De kern van het Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen is het opzetten van werkateliers rondom concrete vervangings- en renovatieopgaven. Op donderdag 18 mei 2017 is een start gemaakt met het eerste werkatelier. Er was een verkennende bijeenkomst rondom het werkatelier Bruggen a la LEGO. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. 

Sindsdien zijn er nog drie werkatelier-bijeenkomsten geweest en gaat het project verder onder de naam IFD-bouwen.

LANCERING INNOVATIEPROGRAMMA STROOMVERSNELLING BRUGGEN
Op 20 juni 2017 was in Zwolle de officiële lancering van het Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen. Lees het verslag van deze middag. 

Betrokken partijen tot nu toe 

Adjust
Curve Development
De Boer dc
DeQuelerij Consultancy
FiberCore Europe
Gemeente Almere
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeentewerken Rotterdam
Gemeente Utrecht
Heijmans
Ingenieursbureau Den Haag (ibDH)
IPV Delft
Iv-infra
Koninklijke BAM Groep
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Platform31
PNO Eindhoven
ProRail
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
SBRCURnet
Schaap Composites
Stadsbeheer Rotterdam
Syntens
TAUW
Technisch Buro De Heer
TNO
Van Hattum en Blankevoort
VolkerRail
Witteveen + Bos 

Rectificatie

Eén van de werkateliers van het Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen is het werkatelier met de naam 'Beweegbare verkeersbruggen uit bouwstenen, à la lego', georganiseerd door Provincie Noord-Holland. Eerder is dit atelier aangekondigd onder de naam Legolisering van bruggen, verwijzend naar het gedachtengoed van Hennes de Ridder. De aanpak in het werkatelier van de Provincie wijkt af van de Legolisering-aanpak. Om misverstanden te verkomen is daarom de naam gewijzigd in 'Beweegbare verkeersbruggen uit bouwstenen, à la lego'. 

Meedoen

Wil je meer informatie of een bijdrage leveren aan deze opgave? Bekijk dan deze flyer.

Specificaties

Werkvelden: bruggenbouw en infrastructuur.

Thema’s: bruggen, product- en procesinnovatie, duurzaamheid, gebruiker.

Partners

 • Gemeente Delft
  Gemeente Delft
 • Gemeente Den Haag - Ingenieursbureau
  Ingenieursbureau Den Haag is het ontwerp- en ingenieursbureau van de gemeente en voor de stad Den Haag.
 • Gemeente Rotterdam
  Het Ingenieursbureau van gemeente Rotterdam realiseert voor Rotterdam en Rotterdammers uitdagende projecten.
 • BAM
  Koninklijke BAM Groep is een succesvolle Europese bouwgroep.
 • Movares Nederland BV
  Movares is een advies- en ingenieursbu­reau dat actief is op het gebied van infra­structuur.
 • Platform31
  Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling.
 • ProRail
  ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland.
 • Rijkswaterstaat
  Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.
 • Tauw
  Tauw wil bijdragen aan een duurzame omgeving.
 • TNO Gebouwde Omgeving
  TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert.

Nieuws

Verslag lancering Innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen

Duizenden bruggen, tunnels en viaducten in Nederland aan vervanging toe

Op dinsdag 20 juni vond de bijeenkomst Stroomversnelling Bruggen plaats in de buitensociëteit in Zwolle.
Stroomversnelling Bruggen op de jaarlijkse Bruggendag

Stroomversnelling Bruggen op Bruggendag

Egon Janssen van De Bouwcampus vertelde op de Bruggendag iets over het innovatieprogramma Stroomversnelling Bruggen.