Toekomst Noordersluis

Vraagstukken

Deze opgave bevindt zich momenteel in de oogstfase.

Oogstmagazine

Voor deze opgave hebben we een digitaal oogstmagazine gemaakt. Klik hier om het oogstmagazine te bekijken.

Op dit moment wordt de grootste zeesluis ter wereld gebouwd in IJmuiden. Deze zeesluis neemt in 2022 de schutfunctie van de Noordersluis over. Rijkswaterstaat zou de Noordersluis daarom kunnen sluiten. De dichte sluis vormt dan alleen een dijk en een oeververbinding tussen Velsen en IJmuiden. Maar laten we dan interessante maatschappelijke kansen liggen?

Denk mee over de toekomst van de Noordersluis!

Wat zou jij met de Noordersluis doen? Ben jij een vernieuwer op het gebied van watermanagement, waterbouw, ruimtelijke ordening, (landschaps)architectuur, ecologie, energie, recreatie, cultuurhistorie, transport en/of vastgoed? Deel dan jouw passie en vernieuwende ideeën voor de Noordersluis! 

Aanleiding

De Noordersluis is de grootste van de vier sluizen die de scheepvaartverbinding vormen van de Noordzee en het Noordzeekanaal. Vanwege de schaalvergroting in de scheepvaart en de toename van de overslag in het Noordzeehavengebied wordt momenteel een nieuwe, grotere sluis gebouwd, de Nieuwe Zeesluis. Deze sluis zal de Noordersluis vervangen. Gezocht zal moeten worden naar een nieuwe toekomst voor de Noordersluis. Hierbij behoudt de Noordersluis in elk geval de functies waterkeren en oeververbinden. Wat voor maatschappelijke kansen zijn er nog meer voor dit object en gebied? Rijkswaterstaat roept experts uit alle werkvelden op om in een vroeg stadium mee te denken over kansrijke opties.

Noordersluis aanduidinglocatie

Doel

Rijkswaterstaat wil de Noordersluis en het gebied vanuit een ander perspectief bekijken met een diverse groep deelnemers om zo te komen tot kansrijke ideeën waar zij zelf niet op waren gekomen.

Bekijk de video-oproep van Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord voor een toelichting.

Aanpak

De Bouwcampus faciliteert een co-creatietraject om enthousiaste deskundigen, met uiteenlopende achtergronden, tot innovatieve, toekomstbestendige, duurzame ideeën en perspectieven te laten komen voor de toekomst van de Noordersluis. De zoektocht is breder dan alleen technische oplossingen en reikt verder dan de Noordersluis. We kijken naar de functies van het hele sluizencomplex en kansen voor het hele Noordzeekanaalgebied. Is de Noordersluis geschikt voor meerdere maatschappelijke doelen, zoals energieopwekking, vergroening van de haven, recreatie of iets heel anders?

De eerste drie bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden, zie de verslagen hieronder. Er volgt nog één sessie waarbij de zes teams hun ideeën presenteren en waar je ook bij aanwezig kunt zijn. Ga naar 'programma' voor meer informatie over het programma van de oogstbijeeenkomst op dinsdag 10 september. 

 • Programma

  De verkenningsbijeenkomst vond plaats op 29 januari in de Felison Terrminal IJmnuiden. Lees hier het verslag.

  De tweede bijeenkomst die in het teken stond van ideeën ophalen en teams formeren, vond plaats op dinsdag 12 februari bij De Bouwcampus in Delft. Bekijk op deze pagina de pitches die zijn gehouden, een fotoverslag van de bijeenkomst, praktische zaken over het co-creatietraject die aan de orde zijn gekomen en de presentatie van Bert Toussaint over het historische perspectief van het sluizencomplex.

  De derde bijeenkomst vond plaats op dinsdag 9 april 2019 bij SHIP in IJmuiden. De insteek van de verrijkingsbijeenkomst van 9 april bij SHIP IJmuiden was om alle verhalen rijker en sterker te maken. Niet als concurrent van elkaar, maar als collega's in het verbeteren van alle ideeën. Alle teams gingen vol energie naar huis. Verrijkt met creatieve inbreng, kennis die toegevoegd is, samenwerking en verdieping. ‘Het was leerzaam en leuk!’

  De oogstbijeenkomst vond plaats op dinsdag 10 september. De vijf teams hebben hun ideeën uitgewerkt. Deze perspectieven zijn verwerkt in een oogstmagazine in de vorm van een website. Via toekomstnoordersluis.nl vind je alle informatie over dit co-creatietraject. Naast achtergrondinformatie heeft elk team een eigen pagina met het ontstaan van het idee en kun je ook de eindpresentatie terugvinden.

  Programma terugkombijeenkomst dinsdag 28 januari

  Locatie: SHIP, Noordersluisweg 1, IJmuiden
  Tijdstip: 14:00 - 17:00 uur

  Elementen die deze middag zeker terug gaan komen:
  - Korte terugblik op het totale traject
  - Bijpraten: hoe zijn alle betrokkenen na 10 september verder gegaan?
  - Terugkoppeling van de tussenstappen en lopende onderzoeken
  - Vervolgstappen: hoe gaan we verder?
  - Samen ontdekken waar de uitdagingen en kansen liggen

  Aanmelden

  Kom je ook naar de terugkombijeenkomst? Klik hier om je aan te melden

 • Verslag 1

  Verslag verkenningsbijeenkomst 29 januari

  Op dinsdag 29 januari vond in de Felison Terminal in IJmuiden de eerste bijeenkomst plaats van het co-creatietraject Toekomst Noordersluis. Er was grote belangstelling voor deze opgave, waar 100 personen vanuit uiteenlopende achtergronden hun ideeën inbrachten voor een nieuwe bestemming van de Noordersluis die geen functie meer heeft als de grote nieuwe zeesluis in IJmuiden gereed is.

  Alle deelnemers werden aan boord van de Koningin Emma welkom geheten door Nanou Beekman, directeur netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat West-Nederland Noord. Tijdens de rondvaart door het sluizencomplex gaf Jan Rienstra, omgevingsmanager Zeetoegang IJmuiden bij Rijkswaterstaat, op een bevlogen manier uitleg over het verleden, het heden en de toekomst van het sluizencomplex met de Noordersluis in het bijzonder. De deelnemers kregen zo een gevoel bij de context van de opgave en de grootte van het complex.

  In de Felison Terminal kon iedereen opwarmen tijdens het buffet waarna het avondprogramma van start ging. Laurens Schrijnen, directeur van De Bouwcampus, gaf een korte toelichting over de werkwijze van De Bouwcampus: “De traditionele rol van opdrachtgever – opdrachtnemer vervalt tijdens co-creatie. Dit geeft de deelnemers de vrijheid om ‘neutraal’ samen te werken en tot nieuwe inzichten te komen. Het is pre-concurrentieel en gericht op het ontwikkelen van ideeën en oplossingsrichtingen waardoor we ver kunnen blijven van de aanbestedingsfase.”

  Peter de Raaf, co-creatiecoach van De Bouwcampus, gaf daarna het startschot voor de eerste brainstormsessie. De deelnemers hebben zichzelf verdeeld in acht groepen waarin zij hun eerste ideeën en inzichten over het toekomstig gebruik van de Noordersluis met elkaar deelden. Er ontstonden levendige discussies waar de energie vanaf spatte.

  Bekijk hier de uitkomsten van de ideeënmotor per groep:


  Een aantal gedachtes en ideeën werd plenair met iedereen gedeeld. De diversiteit aan mogelijkheden voor de Noordersluis kwam al goed naar voren. Ook bleek dat enkele vergelijkbare ideeën zijn geopperd door verschillende groepen. Nanou Beekman sloot de bijeenkomst af en nodigde iedereen uit om op dinsdag 12 februari bij De Bouwcampus in Delft de ideeën nader uit te werken. Deelnemers kunnen dan hun favoriete idee pitchen. Ook ideeën die na afloop van de eerste sessie worden bedacht zijn uiteraard van harte welkom om gepitcht te worden tijdens de tweede bijeenkomst.

  00 Rondbaartboot
  01 Loopplank
  02 Nanou
  03 Rondvaart Plattegrond
  04 Rondvaart Plattegrond2
  05 Rondvaart Peter
  06 Rondvaart Janrietstra Dek1
  07 Rondvaart Janrietstra Dek2
  08 Rondvaart Dek1
  09 Rondvaart Dek2
  10 Rondvaart Noordersluis1
  11 Rondvaart JanRietstra Noordersluis
  12 Rondvaart Noordersluis2
  13 Rondvaart Noordersluis Techniek
  14 FelisonTerminal
  15 WelkomdoorPeter
  16 WelkomdoorPeter2
  17 Laurens ToelichtingDeBouwcampus
  18 OverhandigingMagazineDeVolgendeVerdieping
  19 Nanou En Deelnemer
  20 Groepje 1
  21 Groepjes2
  22 Groepje3
  23 Groepje4
  24 Groepje5
  25 Groepje6
  26 Groepje7
  27 Groepje8
  28 Groepje9
  29 Groepje10
  30 Ideeen
  31 Ideeen
  32 Presentatie Idee1
  33 Presentatie Idee2
  34 Presentatie Idee3
  35 AfsluitingMaarten
  36 Applaus Organisatie
  37 Aflsuiting Nanou

 • Verslag 2

  Verslag tweede bijeenkomst - ophalen en formeren

  De tweede bijeenkomst van de Toekomst Noordersluis was op 12 februari op De Bouwcampus in Delft. Maar liefst 11 personen betraden het podium om een idee te pitchen voor een nieuwe bestemming van de Noordersluis in IJmuiden. Op basis van de open space werkmethode konden alle deelnemers stemmen op het idee dat hen het meeste aansprak. Na een tweede pitchronde waarbij diverse fusies plaatsvonden, bleven de volgende zes ideeën over:

  1. Bereikbaarheid en flexibiliteit met trekker Everhard van den Brakel/Hendrik-Jan Oost - Port of Amsterdam
  2. Canal Cleaner met trekker Rinze de Vries - Noria
  3. De Proefsluis (i.v.m. zilte landbouw) met trekker Mathilde Nakken - Zelfstandige
  4. De Spaarsluis met trekker Hans Pauw - Zelfstandige
  5. De recreatieve sluis met trekkers Marlène van Gessel - Van roosmalen en Gessel architecten 
  6. Het Waterlab met trekker Allert Schotman - Loodswezen 


  Toelichting op het proces

  De bijeenkomst begon met het 'buzzen' van de deelnemers over de eerste bijeenkomst. Wat waren de ervaringen en welke ideeën zijn blijven hangen? Gastheer Peter de Raaf van De Bouwcampus hield vervolgens een vraaggesprek tussen Bas Post (Rijkswaterstaat) en Maarten van der Vlist (De Bouwcampus). Zij hebben toegelicht hoe het proces van dit co-creatietraject in elkaar zit, hoe het zich verhoudt tot het inkoopproces van Rijkswaterstaat en wat de spelregels zijn. Lees hier de vragen en antwoorden.

  Co-creatieprincipes en spelregels teamvorming

  De principes van co-creatie werden daarna toegelicht. Philine Krosse vroeg deelnemers of zij hier zelf nog aanvullingen op hadden. Wat zouden zij specifiek nodig hebben om in teams te kunnen co-creëren? Er volgde een ronde door de zaal en de opmerkingen zijn verwerkt in de spelregels waarop teams gevormd worden: de grootte van een team, de rol van een teamtrekker en wat deelname aan een team inhoudt. Lees hier de aangescherpte versie van de teamvormingspelregels die als richtlijn dienen voor het samenstellen en functioneren van een team. Als er nog aanvullingen zijn of nieuwe inzichten horen wij die graag.

  De pitches

  Maar liefst 11 deelnemers hebben hun idee gepitcht. Zij kregen hier maximaal 3 minuten de tijd voor. Bekijk de video's van de pitches:

  Verrijking van pitches

  Elke pitcher kreeg een eigen plek om met andere deelnemers in gesprek te gaan over zijn of haar idee en deze te verrijken. Vier vragen stonden daarbij centraal:

  1. Wat is de kern van het idee?  
  2. Welke aannames hebben tot dit idee geleid?
  3. Wat kan het opleveren?
  4. Wat wil je nog uitwerken?

  Lees hieronder per team wat er opgeschreven is:


  Presentatie historisch perspectief

  Na een eetpauze geeft historicus Bert Touissaint van Rijkswaterstaat een bevlogen toelichting op de geschiedenis van de Noordersluis inclusief oude polygoonbeelden. Bekijk hier zijn presentatie.

  Fotoverslag

  Aan de foto's is duidelijk te zien dat er veel energie in de groep zat en dat er enthousiast op de gepitchte ideeën is gereageerd.

  01 Welkom PeterdeRaaf
  02 Overzicht
  03 Buzzen1
  04 Buzzen
  05 Buzzen
  06 Vraaggesprek MaartenBas
  07 BesprekenCo Creatie
  08 Besprekenco Creatie
  09 Bespreken Teamregels
  10 Koffie
  11 Pitch1 MathildeNakken
  12 Pitch2 MariekeMulder
  13 Pitch3 Hendrik JanOost
  14 Pitch4 RinzedeVries
  15 Pitch5 HerbertBerger
  16 Pitch6 HesselVoortman
  17 Pitch7 AllertSchotman
  18 Pitch8 HansPauw
  19 Pitch9 PieterHack
  20 Pitch10 GertvanderGaag
  21 Pitch11 MarcvanRoosmalen
  22 Pitchoverleg
  23 Pitchoverleg
  24 Pitchoverleg
  25 Pitchoverleg
  26 Pitchoverleg
  27 Pitchoverleg
  28 Pitchoverleg
  29 Buffet
  30 Historischeachtergrond BertTouissaint
  31 Hostorischeachtergrond
  32 Stemmenmetdevoeten
  33 Stemmenafwachten
  34 Groepsvorming
  35 AfsluitingBas

  Haak aan bij een team!

  Heb je een idee gezien wat jij verder wilt helpen uitdenken? Neem dan direct contact op met de teamtrekker als je die kent of informeer bij De Bouwcampus naar de mogelijkheden via Isaac de Boer-Ferrier: i.deboerferrier@debouwcampus.nl en 06-10480842.

  Het vervolg

  De teams gaan nu aan de slag om hun ideeën verder uit te werken en verdiepen. Op dinsdag 9 april zullen zij hun idee uitgebreid presenteren. Je bent van harte welkom bij deze verrijkingsbijeenkomst om de teams verder te helpen om tot een advies aan Rijkswaterstaat te komen over de toekomst van de Noordersluis.

 • Verslag 3

  Verslag derde bijeenkomst Toekomst Noordersluis

  Rijkswaterstaat wil kansen in kaart brengen voor een nieuwe bestemming van de Noordersluis. Welke andere oplossingen zijn er naast de functie van een waterkering? Tijdens de eerste en tweede bijeenkomst van dit co-creatietraject zijn de eerste ideeën gepitcht en teams gevormd om deze ideeën uit te werken. De insteek van de verrijkingsbijeenkomst van 9 april bij SHIP IJmuiden was om alle verhalen sterker en rijker te maken. Niet als concurrent van elkaar, maar als collega's in het verbeteren van alle ideeën. Alle teams gingen vol energie naar huis. Verrijkt met creatieve inbreng, kennis die toegevoegd is, samenwerking en verdieping. ‘Het was leerzaam en leuk!’

  Op dinsdag 10 september vindt de oogstbijeenkomst plaats waarin de teams hun slotpresentaties geven.

  Presentaties van de uitgewerkte ideeën

  Zes teams presenteerden hun perspectief. Het team De Proefsluis (zilte landbouw) is komen te vervallen, maar de Zeehaven IJmuiden heeft daarentegen een nieuw idee ingebracht. Bekijk de presentaties die zijn gegeven:
  1. Bereikbaarheid en flexibiliteit met trekker Everhard van den Brakel
  2. Canal Cleaner met trekker Rinze de Vries
  3. Het WaTerLab met trekker Allert Schotman
  4. De Bepaarsluis met trekker Hans Pauw
  5. De sluis als haven; herhaalt de geschiedenis zich? met als trekker Roland van Velzen
  6. De Recreatieve sluis met trekker Marlène van Gessel

  Na een korte pauze gaf Theo Koster van Techport ter inspiratie een presentatie over samenwerking op het gebied van technologie in de regio IJmond en Metropoolregio Amsterdam. Bekijk hier zijn presentatie en hier de video die de deelnemers van hem tegoed hadden.

  Verrijkingsrondes

  In twee rondes gingen deelnemers vervolgens met elkaar in gesprek over de verschillende perspectieven. Welke kansen en bedreigingen zien ze? Welke kennis is nog nodig om het idee te kunnen realiseren? Alle teamtrekkers waren unaniem in hun oordeel dat ze allemaal een stap verder zijn gekomen met de verkregen input, dat het ‘leuk en leerzaam’ was. Er waren zelfs wilde ideeën naar voren gekomen in de Recreatieve sluis zoals een ‘Zeemeerminnenwedstrijd’. De Canal Cleaner oordeelde dat ze uit zijn gekomen op ‘Educatieve (Re)creatie’; het nieuw creëren van hergebruik. Het testcentrum van het WaTERLab bood voor hen interessante combinatiekansen. Veel ideeën bleken sowieso complementair aan elkaar te zijn, dus na de oogstbijeenkomst zal nader onderzocht worden of samenwerking tussen de initiatieven mogelijk is.

  Oogstbijeenkomst 10 september

  De zes teams werken nu aan een slotpresentatie van hun perspectief. Op dinsdag 10 september is Bob Demoet van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord aanwezig om zich te laten inspireren door de teams. Aan de hand van een digitaal oogstmagazine worden de ideeën vervolgens aan het ministerie aangereikt en wordt de balans opgemaakt en nagedacht over de volgende stap.

  Wil je dinsdag 10 september van 15:00 – 19:15 uur aanwezig zijn bij de oogstbijeenkomst op een nader te bepalen locatie in de omgeving van IJmuiden? Meld je dan aan via info@debouwcampus.nl onder vermelding van je contactinformatie en ‘Toekomst Noordersluis 10 september’.

  01 SHIP
  02 Inloop
  03 Inloop
  04 Zaal
  05 Opening PeterdeRaaf
  06 MaartenvanderVlist
  07 CanalCleaners
  08 ZeehavenIJmuiden
  09 Be Spaar Sluis
  10 WaterLab
  11 RecreatieveSluis
  12 VernieuwdeNoordersluis
  13 Zaal
  14 TheoKoster
  15 Verrijkingsronde
  16 Verrijkingsronde
  17 Verrijkingsronde
  18 Verrijkingsronde
  19 Verrijkingsronde
  20 Verrijkingsronde
  21 Verrijkingsronde
  22 OverzichtLunch
  23 Noordersluis
  24 IJmuidenseSluisdeur
  25 IJmuidenseSluisdeur
  26 Afsluiting

 • Achtergrondinformatie

  In 1876 werd door Willem III het Noordzeekanaal geopend. Deze vormde met de Zuidersluis en Kleine sluis de nieuwe verbinding tussen de Noordzee en de Amsterdamse haven. In 1896 werd de Middensluis in gebruik genomen. In 1911 is het besluit genomen om de Noordersluis te bouwen, omdat de Middensluis te klein zou worden voor de steeds groter wordende schepen. De Zuidersluis en Kleine Sluis konden nog maar 30% van de schepen verwerken en bij uitval van de Middensluis, zou de Haven van Amsterdam onbereikbaar worden voor 70% van de scheepvaart. De Noordersluis is voltooid in 1929 en in 1930 in gebruik genomen.

  Bouw Noordersluis 1929 1000px

  Algemeen

  • De Noordersluis is de grootste van de vier sluizen die de scheepvaartverbinding vormen van de Noordzee en het Noordzeekanaal.
  • Het Noordzeekanaalgebied is het tweede zeehavengebied van Nederland.
  • De havens Amsterdam, Beverwijk, IJmuiden en Zaanstad hadden in 2017 een recordhoeveelheid aan overslag van goederen van 100,8 miljoen ton. Amsterdam is hiermee de vierde haven in West-Europa.
  • Een groot deel van goederen die in het Noordzeekanaalgebied worden overgeslagen heeft een regionale bestemming of oorsprong en ondergaat in het Noordzeekanaal verwerking. Als verwerkingshaven onderscheidt het Noordzeekanaalgebied zich van de andere havens in de Rijn- en Maasmond. Deze havens hebben voornamelijk een doorvoerfunctie.
  • Vanwege de schaalvergroting in de scheepvaart en de toename van de overslag in het Noordzeehavengebied wordt momenteel een nieuwe grotere sluis gebouwd, de Nieuwe Zeesluis. Deze sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Deze sluis zal de Noordersluis vervangen.
  • Het is een uniek gebied met sluizen, een gemaal en veel partijen en belangen (gemeentes, bedrijven, haven, scheepvaart, et cetera).

   

  Feiten over de Noordersluis

  • De sluis is 400 meter lang, 50 meter breed en 15 meter diep.
  • De kolkbodem ligt op een niveau van NAP -15,5 meter en de drempels in de hoofden liggen op NAP -15 meter.
  • De kolk bestaat uit betonnen wanden gefundeerd op betonnen palen en damwanden. De kolkvloer bestaat uit stortsteen, net als de bodembescherming aan weerszijden van de sluis.
  • De sluis is in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd door bombardementen, met name het binnenhoofd en de kolkwanden.
  • De sluis is in 1956 ook de functie van oeververbinding voor wegverkeer gaan vervullen.
  • De sluis is in 1997 gerenoveerd.

  Dwarsdoorsnede Noordersluis

  Functies sluizencomplex

   

  Functies sluizencomplex

  Hydraulische belasting

  • De normfrequentie van de waterkering waar de Noordersluis toe behoort is 1/10.000 jaar, daarbij hoort een toetspeil van NAP +5,20 meter. De kerende hoogte van de deuren is NAP +5,85 meter. De laagst bekende waterstand in de buitenhaven van IJmuiden is NAP -2,50 meter, opgetreden in 1913. Deze waterstand heeft een overschrijdingsfrequentie van 1/100. Dit is gelijk aan het minimale schutpeil.
  • Het maximale schutpeil is een waterstand van NAP +3,40 meter, met een overschrijdingsfrequentie van 1/65. Wanneer de waterstand hoger wordt dan NAP +3,40 meter zal het peil in de kolk worden verhoogd naar NAP +2,00 meter om getrapt te kunnen keren. Het maximale verval zal daarom niet plaatsvinden bij hoogwater, maar bij schutten.

  Tekening NAP Noordersluis

  Tabel Waterstanden Noordersluis

   

  Algemene beschrijving Noordersluis + maatgevende belastingen H2&H3 -B-

  In dit document wordt een algemene beschrijving gegeven over de Noordersluis en zijn Hydraulische randvoorwaarden en uitgangspunten te vinden. Dit document geeft een goed eerste overzicht van de Noordersluis.

  Geschiedenisbeschrijving bouw Noordersluis -B-

  In dit document staat beschreven waarom de Noordersluis is gebouwd en welke veranderingen er door de tijd hebben plaatsgevonden.

  Globale doorsnede tekeningen van de Noordersluis

 • Co-creatie

  Toelichting co-creatietraject

  Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Coaches van De Bouwcampus begeleiden dit gestructureerde maar creatieve proces. Zij creëren ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen. Experts uit verschillende werkvelden komen bij elkaar op basis van vrijwilligheid, passie en intrinsieke motivatie. Voorwaarden voor co-creatie zijn gelijkwaardigheid, vertrouwen en de bereidheid om inzichten te delen, open en transparant.

  Verkennen, ophalen en formeren, verrijken en oogsten

  Tijdens de eerste bijeenkomst introduceerden we de casus en het co-creatietraject. We zijn door het gebied gevaren en samen op zoek gegaan naar innovatieve, toekomstbestendige, duurzame opties. De tweede bijeenkomst op dinsdag 12 februari bij De Bouwcampus in Delft stond in het teken van ideeën ophalen en teams formeren. Er zijn maar liefst zes teams gevormd die hun idee verder zijn gaan uitwerken en deze op de derde bijeenkomst hebben gepresenteerd. Deze verrijkingsbijeenkomst vond plaats op dinsdag 9 april 2019 bij SHIP in IJmuiden. De teams werken nu aan hun slotpresentatie voor de opdrachtgever die zij op dinsdag 10 september tijdens de oogstbijeenkomst zullen geven. 

 • Contact

  Voor meer informatie over dit co-creatietraject kun je contact opnemen met procescoach Maarten van der Vlist, m.vandervlist@debouwcampus.nl / 015 20 26 070.


Deel deze pagina