Nieuwe energiesystemen in praktijk brengen

Vraagstukken
Nieuwe energiesystemen in praktijk brengen

De wereld om ons heen verandert snel. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor onze leefomgeving. Oppervlaktewater warmt op met negatieve gevolgen voor waterkwaliteit, flora en fauna. Tegelijkertijd komt de energietransitie op gang, met alle aspecten die daarbij komen kijken waarbij behoefte is aan systeemdoorbraken. Nederland heeft een chronisch tekort aan duurzame energie en wil onafhankelijk van geopolitieke spanningen aan deze energievraag kunnen voldoen. Er is onvoldoende duurzame energie om als Nederlanders duurzaam te kunnen leven, wonen en werken. Het realiseren van een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening is dus voor Nederland een grote uitdaging.

De Bouwcampus biedt een neutraal platform om dit sector overstijgend, met bestaande en nieuwe spelers, grootschalig verder te brengen via een meerjarig traject van innovatie en kennisdeling. Het uiteindelijk algemene doel is dat via praktijkervaringen, inzicht in mogelijkheden en beperkingen van innovatieve vormen van gebiedsgerichte energiesystemen wordt verkregen. En hoe deze in nieuwe samenwerkingsverbanden en standaarden met mogelijk ook nieuwe businessmodellen kunnen functioneren en realiseren. Het vraagstuk omvat meerdere perspectieven.

WARMTE UIT WATER

Verwarmen van bestaande gebouwen door concreet de sectoren water & energie met elkaar te verbinden.

In het eerder opgestarte pre-concurrentiele Bouwcampus traject (Grip op de Maas; energie en water) zijn mogelijkheden verkend om de sectoren Water én Energie in de praktijk met elkaar te verbinden. Dit om voor meerdere maatschappelijke problemen een oplossing te kunnen bieden, dan vanuit elk van de sectoren apart mogelijk zou zijn. De conclusie is dat het inbouwen van installaties voor warmtewinning uit rivierwater gelijktijdig met vervanging en renovatie van natte kunstwerken een veelbelovend perspectief voor Nederland is. Dit krijgt nu – in fase 3 - een concreet vervolg in haalbaarheidsstudies (zie hieronder) bij een aantal vooruitstrevende gemeenten, waarbij het ontwikkelde schetsontwerp ‘Energie uit water’ verder wordt uitgewerkt en getoetst en tevens bijbehorende businesscases en marktmodellen worden ontwikkeld. Opgedane leerervaringen worden verwerkt in een generiek TEO-concept gericht op opschalen in Nederland. Dit gebeurt in een co-creatie met partijen, waaronder gemeenten, bedrijven, bewoners, woningcorporaties, waterschappen, Alliander en Rijkswaterstaat. 


Verslagen & presentaties

MEER INFORMATIE

Informatie over dit traject en tussentijdse resultaten worden hier gedeeld.

Informatie is verder te krijgen bij Celina Kroon (celina.kroon@alliander.com) en Albert Barneveld (albert.barneveld@rws.nl) van Rijkswaterstaat.


Deel deze pagina