Functieneutraal vastgoed

Gebruikersgerichte, toekomstbestendige werkplekken

Aanleiding

De vraag naar en de functie van veel kantoorpanden is aan verandering onderhevig. Werknemers hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit met een aantal dagen in de week thuiswerken en het indelen van werkuren op een dag. Het gevolg is dat veel van de huidige kantoorpanden een groot deel van de week leeg staan. Deze trend wordt versterkt door Covid-19 waardoor steeds meer mensen thuiswerken. De reden van medewerkers om naar kantoor te komen verschuift naar samenwerken met collega’s en behoefte aan sociaal contact. Daardoor worden andere eisen aan een pand gesteld met gewenste flexibiliteit in vraag en aanbod.

Zowel vanuit de overheid als vanuit de maatschappij neemt de druk toe op organisaties om panden duurzaam te benutten. Organisaties dienen op zoek te gaan naar manieren waarop zij hun panden toekomstgericht kunnen verduurzamen en in kunnen spelen op de aangepaste wensen van werknemers. Daarom willen we in dit traject onderzoeken welke veranderingen nodig zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden.

Doel

Een werkplek toekomstbestendig maken is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Niet alleen zijn er technische aanpassingen gewenst, zoals de ICT en de beveiliging van een pand, maar ook behelst het een organisatievraagstuk. Het vraagt om gedragsverandering van gebruikers, gebouwbeheerders en uitvoerders van onderhoud. De aanpassingen aan een pand raken ook de cultuur van een organisatie. Een toekomstbestendig pand moet in staat zijn om in te spelen op de ontwikkelingen en eisen in de loop van de tijd met op flexibiliteit gerichte dienstverlening en samenwerkingsovereenkomsten.

Aanpak

Om gewenste aanpassingen aan panden door te voeren, dienen bestaande structuren doorbroken te worden. Vanwege deze complexiteit is het van belang om vast te stellen waar precies het probleem ligt en hoe verschillende partijen aankijken tegen het toekomstbestendig maken van hun kantoren. Als meerdere partijen een soortgelijke visie op het vraagstuk en overeenkomstig urgentieniveau hebben, kan worden achterhaald of het mogelijk is om een coalitie te vormen en gezamenlijk de mogelijkheden voor het toekomstbestendig maken van de werkplekken te analyseren.

Coalitieverkenning

De vraag om de mogelijkheden voor het delen van een pand in kaart te brengen is eind 2019 ontstaan tijdens een brainstorm met meerdere organisaties, waaronder de Politie en de Universiteit Utrecht. Ook diverse andere organisaties hebben aangegeven interesse te hebben in het vraagstuk zoals de TU Delft, ProRail, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie. De komende periode vinden verkennende gesprekken plaats om een coalitie te vormen en de opgave te formuleren.

Contactpersonen

Rob Konings

Transitiemanager

Frederieke Sedee

Transitiemedewerker

Opgave

Verduurzaming
Gebouwen & Omgeving

Doorbraken realiseren om de transitie naar een toekomst­bestendige en CO2-neutrale gebouwen­voorraad te versnellen. Voor utiliteits- en woningbouw, zowel nieuwe als bestaande gebouwen.

Over deze opgave