Toekomst Noordersluis

Co-creatie Lab

Op dit moment wordt de grootste zeesluis ter wereld gebouwd in IJmuiden. Deze zeesluis neemt in 2022 de schutfunctie van de Noordersluis over. Rijkswaterstaat zou de Noordersluis daarom kunnen sluiten. De dichte sluis vormt dan alleen een dijk en een oeververbinding tussen Velsen en IJmuiden. Maar laten we dan interessante maatschappelijke kansen liggen?

Denk mee over de toekomst van de Noordersluis!

Wat zou jij met de Noordersluis doen? Ben jij een vernieuwer op het gebied van watermanagement, waterbouw, ruimtelijke ordening, (landschaps)architectuur, ecologie, energie, recreatie, cultuurhistorie, transport en/of vastgoed? Deel dan jouw passie en vernieuwende ideeën voor de Noordersluis! 

Meld je aan voor het co-creatietraject

Aanleiding

De Noordersluis is de grootste van de vier sluizen die de scheepvaartverbinding vormen van de Noordzee en het Noordzeekanaal. Vanwege de schaalvergroting in de scheepvaart en de toename van de overslag in het Noordzeehavengebied wordt momenteel een nieuwe, grotere sluis gebouwd, de Nieuwe Zeesluis. Deze sluis zal de Noordersluis vervangen. Gezocht zal moeten worden naar een nieuwe toekomst voor de Noordersluis. Hierbij behoudt de Noordersluis in elk geval de functies waterkeren en oeververbinden. Wat voor maatschappelijke kansen zijn er nog meer voor dit object en gebied? Rijkswaterstaat roept experts uit alle werkvelden op om in een vroeg stadium mee te denken over kansrijke opties.

Noordersluis aanduidinglocatie

Doel

Rijkswaterstaat wil de Noordersluis en het gebied vanuit een ander perspectief bekijken met een diverse groep deelnemers om zo te komen tot kansrijke ideeën waar zij zelf niet op waren gekomen.

Bekijk de video-oproep van Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord voor een toelichting.

Aanpak

De Bouwcampus faciliteert een co-creatietraject om enthousiaste deskundigen, met uiteenlopende achtergronden, tot innovatieve, toekomstbestendige, duurzame ideeën en perspectieven te laten komen voor de toekomst van de Noordersluis. De zoektocht is breder dan alleen technische oplossingen en reikt verder dan de Noordersluis. We kijken naar de functies van het hele sluizencomplex en kansen voor het hele Noordzeekanaalgebied. Is de Noordersluis geschikt voor meerdere maatschappelijke doelen, zoals energieopwekking, vergroening van de haven, recreatie of iets heel anders?

De verkenningsbijeenkomst vindt plaats op 29 januari 2019, daarna volgen drie co-creatiesessies. Tussentijds zullen de teams die ontstaan hun ideeën verder uitwerken. Zie het tabblad 'Planning' voor alle geplande data.

 • Aanmelden

  Ik meld mij aan voor de verkenningsbijeenkomst op dinsdag 29 januari 15.00 – 19.30 uur in de Felison Terminal, Sluisplein 55, IJmuiden.

  Jouw gegevens

  Vul uw voornaam in
  Vul uw achternaam in

  Zakelijke gegevens

  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer

  Contactgegevens

  Vul uw e-mailadres in
  Ongeldige invoer

  Dit weten we ook graag

  Waarom wil je deelnemen?

  Ongeldige invoer

  Opmerkingen en/of dieetwensen avondeten:

  Ongeldige invoer

  Vervoer

  De locatie beschikt over een gratis parkeerterrein. Voor degenen die met openbaar vervoer komen overwegen wij om een taxibusje (vanaf station Haarlem) in te zetten. Kun je aangeven of je hier gebruik van zou maken? (*)

  Ongeldige invoer
  Ongeldige invoer

  Wij gebruiken jouw gegevens alleen om je te informeren over het co-creatietraject van de Toekomst van Noordersluis.

 • Achtergrondinformatie

  In 1876 werd door Willem III het Noordzeekanaal geopend. Deze vormde met de Zuidersluis en Kleine sluis de nieuwe verbinding tussen de Noordzee en de Amsterdamse haven. In 1896 werd de Middensluis in gebruik genomen. In 1911 is het besluit genomen om de Noordersluis te bouwen, omdat de Middensluis te klein zou worden voor de steeds groter wordende schepen. De Zuidersluis en Kleine Sluis konden nog maar 30% van de schepen verwerken en bij uitval van de Middensluis, zou de Haven van Amsterdam onbereikbaar worden voor 70% van de scheepvaart. De Noordersluis is voltooid in 1929 en in 1930 in gebruik genomen.

  Bouw Noordersluis 1929 1000px

  Algemeen

  • De Noordersluis is de grootste van de vier sluizen die de scheepvaartverbinding vormen van de Noordzee en het Noordzeekanaal.
  • Het Noordzeekanaalgebied is het tweede zeehavengebied van Nederland.
  • De havens Amsterdam, Beverwijk, IJmuiden en Zaanstad hadden in 2017 een recordhoeveelheid aan overslag van goederen van 100,8 miljoen ton. Amsterdam is hiermee de vierde haven in West-Europa.
  • Een groot deel van goederen die in het Noordzeekanaalgebied worden overgeslagen heeft een regionale bestemming of oorsprong en ondergaat in het Noordzeekanaal verwerking. Als verwerkingshaven onderscheidt het Noordzeekanaalgebied zich van de andere havens in de Rijn- en Maasmond. Deze havens hebben voornamelijk een doorvoerfunctie.
  • Vanwege de schaalvergroting in de scheepvaart en de toename van de overslag in het Noordzeehavengebied wordt momenteel een nieuwe grotere sluis gebouwd, de Nieuwe Zeesluis. Deze sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Deze sluis zal de Noordersluis vervangen.
  • Het is een uniek gebied met sluizen, een gemaal en veel partijen en belangen (gemeentes, bedrijven, haven, scheepvaart, et cetera).

   

  Feiten over de Noordersluis

  • De sluis is 400 meter lang, 50 meter breed en 15 meter diep.
  • De kolkbodem ligt op een niveau van NAP -15,5 meter en de drempels in de hoofden liggen op NAP -15 meter.
  • De kolk bestaat uit betonnen wanden gefundeerd op betonnen palen en damwanden. De kolkvloer bestaat uit stortsteen, net als de bodembescherming aan weerszijden van de sluis.
  • De sluis is in de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd door bombardementen, met name het binnenhoofd en de kolkwanden.
  • De sluis is in 1956 ook de functie van oeververbinding voor wegverkeer gaan vervullen.
  • De sluis is in 1997 gerenoveerd.

  Dwarsdoorsnede Noordersluis

  Functies sluizencomplex

   

  Functies sluizencomplex

  Hydraulische belasting

  • De normfrequentie van de waterkering waar de Noordersluis toe behoort is 1/10.000 jaar, daarbij hoort een toetspeil van NAP +5,20 meter. De kerende hoogte van de deuren is NAP +5,85 meter. De laagst bekende waterstand in de buitenhaven van IJmuiden is NAP -2,50 meter, opgetreden in 1913. Deze waterstand heeft een overschrijdingsfrequentie van 1/100. Dit is gelijk aan het minimale schutpeil.
  • Het maximale schutpeil is een waterstand van NAP +3,40 meter, met een overschrijdingsfrequentie van 1/65. Wanneer de waterstand hoger wordt dan NAP +3,40 meter zal het peil in de kolk worden verhoogd naar NAP +2,00 meter om getrapt te kunnen keren. Het maximale verval zal daarom niet plaatsvinden bij hoogwater, maar bij schutten.

  Tekening NAP Noordersluis

  Tabel Waterstanden Noordersluis

 • Documenten

  Algemene beschrijving Noordersluis + maatgevende belastingen H2&H3 -B-

  In dit document wordt een algemene beschrijving gegeven over de Noordersluis en zijn Hydraulische randvoorwaarden en uitgangspunten te vinden. Dit document geeft een goed eerste overzicht van de Noordersluis.

  Geschiedenisbeschrijving bouw Noordersluis -B-

  In dit document staat beschreven waarom de Noordersluis is gebouwd en welke veranderingen er door de tijd hebben plaatsgevonden.

  Globale doorsnede tekeningen van de Noordersluis

   

 • Planning

  Programma dinsdag 29 januari – Verkennen

  Tijdens de eerste bijeenkomst introduceren we de casus en het co-creatietraject. Je vaart mee door het gebied en gaat samen op zoek naar innovatieve, toekomstbestendige, duurzame opties.

  15:00 uur:         Ontvangst op de rondvaartboot, naast Felison Terminal IJmuiden

  15:30 uur:         Rondvaart door het sluizencomplex inclusief kennismaking en achtergrond vraagstuk:

  Opening door Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord
  Toelichting op het vraagstuk door Bas Post, programmamanager Toekomst Noordersluis, Rijkswaterstaat

  17:30 uur:         Broodjesbuffet bij de Felison Terminal

  18:00 uur:         Ideeënmotor onder begeleiding van Peter de Raaf, Co-creator De Bouwcampus

  19:15 uur:         Afronding en afsluiting

  19:30 uur:         Einde

  Noteer alvast de volgende data in je agenda voor het vervolg op de verkenningsbijeenkomst:

  12 februari 2019: De Bouwcampus, Delft – Ophalen & Formeren

  9 april 2019: De Bouwcampus, Delft – Verrijken: voor het uitwerken van perspectieven is budget beschikbaar

  28 mei 2019: IJmuiden – Oogsten: presentatie perspectieven en discussie in aanwezigheid van Bob Demoet

  Toelichting co-creatietraject

  Co-creatie is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en het resultaat van dit proces. Coaches van De Bouwcampus begeleiden dit gestructureerde maar creatieve proces. Zij creëren ruimte om te experimenteren en samen te zoeken naar innovatieve oplossingen. Experts uit verschillende werkvelden komen bij elkaar op basis van vrijwilligheid, passie en intrinsieke motivatie. Voorwaarden voor co-creatie zijn gelijkwaardigheid, vertrouwen en de bereidheid om inzichten te delen, open en transparant.

 • Contact

  Voor meer informatie over dit co-creatietraject kun je contact opnemen met procescoördinator Isaac de Boer Ferrier: i.deboerferrier@debouwcampus.nl / 015 20 26 070.

  Tijdens de verkenningsbijeenkomst zullen vragen over de Noordersluis verzameld worden. Antwoorden hierop en gevraagde aanvullende informatie zullen in dit co-creatielab geplaatst worden.


Deel deze pagina