Innovaties in de KustlijnZorg (IKZ) - spoor 3

Innovaties in de KustlijnZorg (IKZ) - spoor 3

Het doel van spoor 3 is het ontwikkelen van nieuwe technieken waarmee de kustlijnzorg vanaf 2030 energie- en klimaatneutraal uitgevoerd kan worden. Eind vorig jaar is de eerste IKZ-tranche door Rijkswaterstaat in de markt gezet, waarmee direct invulling werd gegeven aan één van de vijf sporen van de Dutch Coastline Challenge. Een tweede tranche is in voorbereiding.

Met de uitvragen wil Rijkswaterstaat de markt doelgericht stimuleren om met innovaties te komen die de CO2-uitstoot reduceren. De verwachting is dat hier in relatief korte tijd veel winst te behalen is. Daarmee wil Rijkswaterstaat ‘launching customer’ zijn voor innovatieve diensten en producten. In dit geval betekent dat onder meer dat marktpartijen die een goed voorstel hebben, de kans krijgen om de innovatie uit te werken en in de praktijk toe te passen. Ontwikkelde technieken komen na succesvolle toepassing binnen kustlijnzorg (via een licentie aan RWS) beschikbaar aan alle marktpartijen.

Eind vorig jaar is via TenderNed de aanbesteding van een Innovatiepartnerschap (IPS) gestart. Belangrijk verschil met traditionele aanbestedingen: het IPS is inclusief een commerciële fase, waardoor RWS een succesvolle innovatie meteen eenmalig kan inkopen. Een aantal geïnteresseerde partijen heeft innovaties ingediend. In mei was er van de kant van zowel RWS als de indieners de mogelijkheid een verhelderend gesprek aan te vragen. Begin juni zijn de definitieve inschrijvingen ingediend. Momenteel worden de inzendingen door een beoordelingscommissie onder de loep genomen, met milieuprestatie en kosteneffectiviteit als belangrijkste criteria. Ze moeten bijdragen aan een systeemsprong: een substantiele reductie van de milieubelasting en CO2-uitstoot die niet bereikt kan worden met verbeteringen op ‘business as usual’. Op grond van die beoordeling kan al dan niet tot gunning van een IPS worden overgegaan en kan een ontwikkeltraject gestart worden.

Het is zeer wel mogelijk dat meerdere innovatievoorstellen ontwikkeld worden. Wel zal op meerdere go/no-go-momenten de milieuwinst en het kostenaspect van de innovaties steeds beter inzichtelijk gemaakt moeten worden. Daardoor zullen niet alle initiatieven de eindstreep, toepassing in 2024 in het reguliere kustlijnzorgprogramma, kunnen halen. De voorstellen die afvallen kunnen in de lopende kustlijnzorg mogelijk wel van waarde zijn, of ze kunnen mogelijk bijdragen aan innovaties in het beleid. De Dutch Coastline Challenge biedt kansen om die lijnen te verkennen.

Ruimte voor experimenteren

Deel deze pagina