Visie

De bouw moet anders, we kunnen beter. Praten alleen is niet genoeg, een nieuwe impuls is nodig. Het is tijd om de uitdagingen in de bouw die bedrijven en de publieke organisaties individueel niet aankunnen, gezamenlijk op te pakken. Het gaat om concrete problemen en toekomstkansen, om oplossingen waar maatschappij en sector beter van worden. 


Deel deze pagina

De Bouwcampus, een initiatief van Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en het Rijksvastgoedbedrijf, brengt opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennis- en onderwijsinstellingen samen in een pre-concurrentiële setting. In een open dialoog zoeken zij gezamenlijk antwoorden op complexe maatschappelijke opgaven voor de bouwsector, zoals verduurzaming, energietransitie, klimaatadaptie en productiviteitsverhoging.

De Bouwcampus jaagt aan en nodigt uit tot samenwerking en kennisdeling aan de hand van concrete vraagstukken. Door middel van co-creatie helpt De Bouwcampus bestaande patronen te doorbreken. De uitkomst? Scherpere uitvragen aan marktpartijen, andere vormen van samenwerken en nieuwe perspectieven die op grote schaal kunnen worden toegepast.

5 kernwaarden

 • Dienstbaarheid leidend
  De Bouwcampus brengt een nieuwe impuls. Een impuls die gebaande paden doorbreekt en verder gaat waar de bestaande bouwsector door fragmentatie tekort schiet. Met een bundeling van bestaande krachten, kennis en ervaring. Op zoek naar nieuwe verbindingen met andere sectoren in de maatschappij. De Bouwcampus is de drijvende kracht achter deze ambitie en bouwt de brug tussen kennisvragers  en kennismakers. Dienstbaar aan alle partijen, leidend in het aanbrengen van de gezamenlijke focus en de bundeling van kennis.

 • Samenwerkend
  De Bouwcampus nodigt uit tot samenwerking. Partners co-existeren, waarbij iedereen gelijkwaardig is en enkel de disciplines variëren. We dagen je uit om samen te experimenteren, van elkaar te leren en te innoveren. Werk samen aan de toekomst van Nederland.

 • Experimenterend
  De Bouwcampus is het domein voor het experiment. Een laboratorium waar we het ontwikkelvermogen en reactievermogen van de sector gezamenlijk vergroten. Waar de belangrijke spelers uit de sector te vinden zijn, waar vermenging van kennis wordt gestimuleerd. Samen op zoek naar nieuwe wegen en oplossingen. De Bouwcampus biedt een voedingsbodem en omgeving waar experimenten kunnen floreren en vernieuwingen ontstaan.

 • Open
  De Bouwcampus opent ons denken. Het biedt een omgeving waar we buiten de hiërarchische of economische verhoudingen samenwerken. Vrij van de dagelijkse druk om te overleven, vrij van concurrentie, open voor nieuwe inzichten. Binnen De Bouwcampus werken we co-creatief samen. We gaan een open relatie aan: niet vanuit de gesloten vorm van opdrachtgeveropdrachtnemer en vrager-aanbieder, maar als partners die een gezamenlijke zoektocht ondernemen. En zoals het bij partners gaat, zijn we open over onze ambities en wederzijdse verwachtingen, want alleen dan ontstaat er ruimte voor synergie. De Bouwcampus maakt kennis en kennishouders toegankelijk. Sta open voor nieuwe ervaringen en leer er elke dag.

 • Energiek
  De Bouwcampus brengt energie. Ervaring, kennis en creativiteit ontmoeten elkaar. Combinaties van verschillende organisaties zorgen voor een snelkookpan-effect. Dankzij de verschillende samenstellingen borrelen ideeën in hoog tempo op en ontstaan er nieuwe contrasten en invalshoeken. Daarbinnen zoeken partners actief naar verbindende elementen tussen elkaar en tussen vraagstukken en oplossingen. De Bouwcampus is een oneindige bron voor innovaties dankzij de verspreiding en vermenigvuldiging van kennis. De Bouwcampus is de motor van de ontwikkeling van onze fysieke leefomgeving.

Het team van De Bouwcampus werkt vanuit de gelijknamige locatie in Delft. Een neutrale locatie waarmee het open gesprek gestimuleerd wordt. Op deze locatie zijn circa 20 startups en kennisinstellingen gevestigd die vanuit hun expertise de bouwsector helpen verder te brengen.