Over De Bouwcampus

De Bouwcampus

Transities in de bouwsector zijn nodig om de grote maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan aan te kunnen. Opgaven zoals verduurzaming, klimaatadaptie, betaalbaarheid, schaarste van grondstoffen en menskracht. De Bouwcampus mobiliseert partijen uit de hele bouwketen - markt, kennis en overheid - om samen betaalbare en breed toepasbare oplossingen voor deze maatschappelijke opgaven te ontwikkelen. Door het samen brengen van kennis, inzichten en ervaringen ontstaan nieuwe perspectieven. De trajecten van De Bouwcampus zijn gericht op doorontwikkeling en/of opschaling van kansrijke concepten. Op deze manier draagt De Bouwcampus bij aan het versnellen van transities in de bouwsector.  


Deel deze pagina

Veranderen door samen te doén

Vanuit een onafhankelijke positie brengt De Bouwcampus organisaties bij elkaar rond concrete vraagstukken op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw en infrastructuur. Dit zijn altijd vraagstukken die breed gedeeld worden en voor een groot aantal partijen relevant zijn. In een neutrale setting en op basis van gelijkwaardigheid wordt er in co-creatie gewerkt. Kennis en ervaring worden open gedeeld. Zo ontstaan nieuwe verbindingen en andere inzichten.

De route naar opschaling

De Bouwcampus richt zich op repeteerbaarheid en opschaling. Gezamenljk leren, ervaren en doorontwikkelen gebeurt door het toetsen van kansrijke ideeën in de praktijk van één of meer aangesloten partijen en door te leren van dat wat ergens al aantoonbaar werkt. Zo kan een vertaalslag worden gemaakt naar betaalbare, realistische oplossingen. Opgedane leerervaringen worden gedeeld met de hele sector. De ambitie is dat alle organisaties voor wie het vraagstuk van belang is de oplossingen kunnen gaan toepassen.


Werkwijze

Lees over De Bouwcampus aanpak

Netwerk

Overzicht partnernetwerk en samenwerkingen. 

Organisatie

Overzicht team- en bestuursleden.