• Start
  • Nieuws
  • Verslag Dieptesessie Roadmap 1 Bruggen & Sluizen

Verslag Dieptesessie Roadmap 1 Bruggen & Sluizen

Verslag Dieptesessie Roadmap 1 Bruggen & Sluizen

Vrijdag 28 september 2018 vond er een Dieptesessie plaats van Roadmap 1 van De Bouwagenda: Bruggen & Sluizen. Een brede vertegenwoordiging van opdrachtgevers en het bedrijfsleven was aanwezig. Er is een start gemaakt met het creëren van draagvlak voor de ‘rode draad’ uit de Roadmap en een aantal daaraan gerelateerde zaken.

De algemene conclusie was dat de bestaande documenten absoluut de goede richting aangeven, maar dat er grote behoefte is aan een concreet vervolg en dus aan actie. De Dieptesessie heeft geleid tot een aantal afspraken en voorstellen. In november komt een vervolg met een 'work in progress' conferentie op De Bouwcampus.

Geplaatst: 11 oktober 2018

Deel deze pagina

Van tevoren was aan de deelnemers gevraagd zich te oriënteren op diverse onderwerpen die tijdens de sessie toegelicht werden:

A. Rode draad Roadmap 1 Bruggen & Sluizen - Koene Talsma,  lid Taskforce De Bouwagenda en voorzitter Kerncoalitie Roadmap 1 Bruggen & Sluizen
B. Convenant Anders aanbesteden - Koene Talsma
C. Getekende intentieverklaring Bouw/Techniek Innovatie Centrum (BTIC) - Koene Talsma
D. Startnota Digitaliseringsakkoord Bouw & Infra - Maurice van Rooijen van De Bouwcampus (i.v.m. vakantie van Richard Mulder
E. Brochure Transitieagenda Circulaire Bouweconomie - Joris van den Heuvel, De Bouwagenda

Vervolgens gaf Marco Hofman een vooruitblik op Dragons Den.

Presentatie

Deelnemers

Toeschouwers

 

 

 

 


De deelnemers hadden documenten toegestuurd gekregen met een aantal vragen hierover. De ambitie van De Bouwagenda was om antwoorden te krijgen die niet alleen economische, maar ook maatschappelijke waarde of relevantie hebben. Dit vanuit de gedachtegang dat er een versnelling kan ontstaan als technische en sociale innovaties samenkomen en zij elkaar versterken. De deelnemers bleken duidelijk een gemeenschappelijke interesse te hebben en zij toonden wederzijds respect en waardering voor elkaars beelden.

Het succes van deze eerste stap kwam mede door de context van De Bouwagenda. Daarnaast speelde De Bouwcampus een rol in het begeleiden van het co-creatieproces: de groep voelde zich veilig genoeg om observaties naar elkaar uit te spreken en te komen tot een gemeenschappelijke intentie. Daarbij sprak iedereen ook uit welke zaken hij of zij persoonlijk zou willen veranderen. Deze dieptesessie was niet bedoeld om tot ideeën of een visie te komen, die had De Bouwagenda tenslotte al. De bedoeling was juist om met elkaar te kijken naar de opgave waarvoor wij staan en naar wat we al echt kunnen doen.

De algemene conclusie was dat de documenten absoluut de goede richting aangeven, maar dat er grote behoefte is aan een concreet vervolg en dus aan actie. Essentiële punten daarbij die genoemd waren, zijn een goede horizontale samenwerking tussen infrabeheerders en een duidelijk perspectief voor de markt om prototype projecten op te kunnen schalen naar grootschalige toepassingen. Dán gaat het bedrijfsleven investeren!

De Dieptesessie heeft geleid tot een aantal concrete afspraken en voorstellen:

  • Commitment van de groep aan het vervolg, namelijk drie keer per jaar een overleg en deelname aan de conferentie in november op De Bouwcampus.
  • Voorstel van Maaike Ritzen (Rijkswaterstaat) om de opgave meer gezamenlijk op te pakken. Lindy Molenkamp (Provincie Overijssel) en Chris de Vries (Provincie Noord-Holland) hebben hun medewerking toegezegd.
  • William van Niekerk (Mourik) en Theo Winter (Dura Vermeer) spreken de bereidheid uit om in de circulaire opgave te willen investeren onder de voorwaarde dat er perspectief is.
  • Frederieke Knopperts (Rijkswaterstaat) oppert om van het project ‘het circulaire viaduct’ van de INNO9 van Rijkswaterstaat een gezamenlijke ‘open source’ opgave te maken.
  • Jean-Paul Rocour zal de documenten van gemeente Amsterdam delen met Chris de Vries van Provincie Noord-Holland.
  • Tim Verlaan wil cross-sectoraal kijken wat we kunnen leren van andere sectoren zoals de farmaceutische sector.
  • Het voorstel voor een Dragons’ Den werd positief ontvangen en zal verder worden uitgewerkt.

Spreker2

Het vervolg

Op vrijdag 23 november zal de Kerncoalitie van De Bouwagenda de werkconferentie Dwarskrachten organiseren op De Bouwcampus. Met Dwarskrachten wil zij een groep autonome denkers en daadkrachtige doeners activeren en verbinden aan Roadmap 1 Bruggen & Sluizen. De Kerncoalitie biedt een verrassend programma waarbij zij echt gebruik wil maken van de kennis en ervaring van deelnemers én van hun energie en onbevangen perspectief. 

Voel jij ook de urgentie om een bijdrage te leveren aan de transitie die in Nederland nodig is voor deze grote opgave? Zet jouw dwarskracht in en kom ook 23 november! Klik hier voor meer informatie en het programma.