• Start
  • Nieuws
  • Workshop V&G in ontwerpfase projecten Rijksvastgoedbedrijf

Workshop V&G in ontwerpfase projecten Rijksvastgoedbedrijf

Workshop V&G in ontwerpfase projecten Rijksvastgoedbedrijf

Hoe kom je tot goede V&G plannen in de ontwerpfase van een project? Ontwerpers en adviesbureaus kwamen op 29 november bij elkaar om na te denken over het nut en de kwaliteit van de plannen. In een proefopstelling organiseerde het Rijksvastgoedbedrijf, in samenwerking met stichting De Bouwcampus, een workshop met dit thema. 

Geplaatst: 14 december 2017

Deel deze pagina

Maarten Baan (Visser en Smit Bouw) heeft een presentatie verzorgd, waarmee hij de deelnemers een spiegel voorhoudt door (ontwerpende) partijen mee te nemen in de ervaringen uit de uitvoeringspraktijk van een aannemer. 

De focus van de aannemer op ‘Veiligheid en Gezondheid’ (V&G) heeft te maken met:

  1. de trots op het gerealiseerde en veelal gecompliceerde werk;
  2. de verantwoordelijkheid om bouwvakkers weer veilig thuis te laten komen na een werkdag;
  3. het voorkomen van sluipende ziekten als gevolg van asbest, kwartsstof (slijpsel giboblokken) en bodemvervuiling

Het besef dat V&G belangrijk is, wordt breed gedragen. De open deuren hoeven niet in een V&G plan worden opgenomen. Dat gebeurt nu nog wel te veel. In de uitvoeringspraktijk wordt veel georganiseerd. De uitdaging is om na te blijven denken over de consequentie van de volgende aspecten:

  • gebruiksfase vs tijdelijke fase
  • maakbaarheid
  • onderhoudbaarheid
  • materialisatie

Bekijk hier de presentatie van Maarten. 

Henk van Vulpen (Rijksvastgoedbedrijf) schetst het belang van V&G in de ontwerpfase en daarmee de noodzaak van instrumenten als het Handleiding stappenplan V&G en het V&G plan. Ondersteund door berichtgeving van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil het Rijksvastgoedbedrijf stappen zetten in het nog scherper naleven van het Arbobesluit om te zorgen voor meer V&G (in de ontwerpfase) met aandacht voor omgevingsveiligheid.

Bekijk hier de presentatie van Henk. 

Hans de Haan (Rijksvastgoedbedrijf) begint het verhaal met het vertrekpunt voor het Rijksvastgoedbedrijf. Een verbeterslag  is nodig om het prestatie niveau van V&G door te laten werken in de hele sector. De uitdaging is om de verwachtingen ten aanzien van wat een goed ontwerp is én een daarbij behorend V&G plan helder te communiceren. Discussie ontstaat over of de uitvoeringsaspecten wel of juist niet in een V&G plan behoren te staan. Een paar jaar gelden werd juist aangegeven dat generieke risico’s niet vergeten mogen worden. Inmiddels is de teneur dat dit soort generieke risico’s als open deuren fungeren. Onvoldoende projectspecifieke risico’s worden opgenomen in de V&G plannen.

In nauw overleg met de Inspectie SZW heeft het Rijksvastgoedbedrijf de Modeldocumenten opgesteld. Niet alle deelnemers kennen deze modeldocumenten. Ze worden na afloop verspreid onder de deelnemers en via de website van stichting De Bouwcampus.

Bekijk hier de presentatie van Hans. 

De dialoog

De dialoog beoogt op zoek te gaan naar nieuwe (waardenvrije) inzichten hoe te komen tot betere V&G plannen in de ontwerpfase. Dit gebeurt aan de hand van het stellen van open vragen.

De V&G plannen dienen als uitkomst van een zorgvuldig proces te worden opgesteld. Het kan niet zo zijn dat V&G plannen de ambities bijstellen van ontwerpers. De uitdaging is om een uitdagend ontwerp, veiligheid en natuurlijk ook andere thema’s als betaalbaarheid en duurzaamheid integraal te benaderen. Integraliteit is ook noodzakelijk om de momenten (ontwerpen, uitvoeren, beheren – en ook integraliteit van de verschillende disciplines binnen de sector) van overdracht en bijbehorende communicatie zo effectief mogelijk te laten gebeuren.

Vergroten van het bewustwordingsproces is noodzakelijk en V&G plannen zijn een hulpmiddel daartoe. V&G plannen zijn geen doel op zich. Veel ervaring wordt opgedaan bij verschillende soorten bedrijven. Het delen van de ervaringen en instrumenten die elders ontwikkeld zijn, is van groot belang om een V&G inclusieve bouwsector te realiseren.

Denkend in termen van V&G kan niet los gezien worden van omgevingsveiligheid. Dat neemt niet weg dat binnenstedelijk bouwen ook voor frustraties kan zorgen als na jaren toch een nieuw bouwwerk voor veiligheidsbelemmeringen kan zorgen (geen plaats meer voor een hoogwerker). Techneuten leren wat V&G is, én V&G experts technologische kennis bijbrengen helpt om samen aan oplossingen te werken en elkaars taal te spreken. Communicatie in overdracht, op de werkplaats en van opdrachtgever naar de opdrachtnemer toe is een belangrijke uitdaging. Het helpt daarbij om te werken aan meer uniformiteit.

Tot slot staan budgetten (tijd en geld) onder druk. Een oproep om deze middelen te borgen en daarmee te werken aan de basis op orde.

Downloads