Oogstbijeenkomst Grip op de Maas

Oogstbijeenkomst Grip op de Maas

In Nederland zijn veel sluizen, stuwen en gemalen aan vervanging toe vanwege de nadering van hun einde levensduur. Gaan we deze vervangen op dezelfde locatie en met dezelfde functionaliteit of vergt de nieuwe toekomst een andere aanpak? Aan de hand van de concrete vervangingsopgave van de zeven stuwen in de Maas (Grip op de Maas), is de gedachtevorming en kennisontwikkeling hierover op gang gebracht. Op dinsdag 13 maart presenteren we de resultaten, de zogenaamde oogst, uit dit co-creatietraject met Rijkswaterstaat, marktpartijen en kennisinstellingen op De Bouwcampus.  

Geplaatst: 12 maart 2018

Deel deze pagina

Vervangingsopgave stuwen in de Maas

Vanaf de 20-er en 30-er jaren van de vorige eeuw zijn natte kunstwerken zoals sluizen, stuwen en gemalen, gebouwd om het hoofdwatersysteem aan de wensen van de maatschappij aan te passen. Inmiddels zijn de oudste kunstwerken aan vervanging toe. Dat is een grote en complexe opgave: een opgave die vraagt om samenwerking tussen Rijkswaterstaat, marktpartijen en kennisinstellingen en andere overheden. Aan de hand van de concrete opgave Grip op de Maas is op De Bouwcampus gewerkt aan gedachtevorming en kennisontwikkeling over de vervangingsopgave. Deze ontwikkelde kennis kan vervolgens worden benut voor gelijksoortige opgaven in Nederland. 

Grip op de Maas

De stuwen en sluizen in de Maas zijn aan het begin van de 20ste eeuw aangelegd om de Maas bevaarbaar te maken ten behoeve van het transport van kolen van Limburg naar de Randstad. Het bevaarbaar maken van de Maas vergde een forse systeemingreep in de vorm van sluizen en stuwen. De vraag is nu of voor de komende vijftig tot honderd jaar in dezelfde lijn moet en kan worden doorgegaan of dat de nieuwe toekomst een andere aanpak vergt.  

Co-creatietraject
Rijkswaterstaat deed in 2015 een open uitnodiging aan experts van overheden, markt en kennisinstellingen om in co-creatie mee te denken over de vervanging van zeven stuwen in de Maas. Co-creatie is een vorm van samenwerking waarin alle deelnemers invloed hebben op het proces en op het resultaat daarvan. Ruim 60 experts namen deze uitdaging aan en stapten in om samen alternatieven te ontwikkelen voor de vervanging van de stuwen. Het co-creatietraject bestond uit twee fasen. In fase 1 lag de nadruk op ideevorming. In fase 2 is de haalbaarheid van deze ideeën onderzocht en zijn rapportages, plan van aanpakken of onderzoeksvoorstellen opgesteld. 

Visies: zes perspectieven
Voor de vervangingsopgave Grip op de Maas zijn op De Bouwcampus door Rijkswaterstaat, marktpartijen en kennisinstellingen en andere overheden zes visies, zogenaamde perspectieven, uitgewerkt en is de haalbaarheid ervan onderzocht. Ideeën zoals bijvoorbeeld energieopwekkende stuwen, data-genererende stuwen en flexibel gebouwde stuwen die adaptief zijn richting de toekomst. Een rijke oogst die laat zien dat deze vervangingsopgave vraagt om een andere, bredere blik en afweging. Deze perspectieven passen goed bij het verjongen, vernieuwen en verduurzamen van de netwerken van Rijkswaterstaat. 

Oogstbijeenkomst Grip op de Maas

Met de bijeenkomst op 13 maart sluiten we de tweede fase van Grip op de Maas op De Bouwcampus feestelijk af en delen we de inhoudelijke opbrengsten en de ervaringen die in het gehele co-creatieproces zijn opgedaan. Deze bijeenkomst is zowel interessant voor vakexperts als personen en organisaties die geïnteresseerd zijn in andere vormen van samenwerking. Jan Hendrik Dronkers opende destijds in juni 2015 als directeur-generaal Rijkswaterstaat de eerste bijeenkomst op 2 juni 2015. Hij draagt Grip op de Maas, nu in zijn functie van loco Secretaris Generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, nog steeds een warm hart toe en zal ook op 13 maart aanwezig zijn en geeft een toelichting op de betekenis van dit co-creatietraject.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over Grip op de Maas vind je op debouwcampus.nl/gripopdemaas
Meer informatie over de Oogstbijeenkomst van 13 maart vind je in de agenda. Deelname kan na aanmelding via info@debouwcampus.nl én bevestiging van deelname.