Grip op de Maas - evaluatie fase 2

Grip op de Maas - evaluatie fase 2

Het co-creatieproces van Grip op de Maas draait om de vervanging en renovatie van de stuwen in de Maas. Er is dan ook geen toepasselijkere locatie om een evaluatiebijeenkomst te houden over deze opgave dan varend op de boot Maas Cruiser over de Maas. Op 8 november troffen Katja, Maarten en Albert de perspectieftrekkers, vertegenwoordigers van de beleidsdirecties van Infrastructuur en Waterstaat en Wim als probleemeigenaar namens Rijkswaterstaat Zuid Nederland.

Geplaatst: 21 november 2017

Deel deze pagina

Terugblik co-creatieproces

Grip op de Maas fase 1 was een experiment om aan de hand van concrete projecten de gedachtevorming en kennisontwikkeling over de vervangingsopgave op gang te brengen. Na afloop van fase 1, in december 2015, lagen er zes perspectieven. De perspectieftrekkers kwamen in januari 2016 bij elkaar bij stuw Lith om fase 1 te evalueren en af te sluiten. Daar is gezamenlijk de conclusie getrokken dat we nog niet klaar waren, we besloten daarom Grip op de Maas fase 2 te starten. Fase 1 van Grip op de Maas was een experiment en fase 2 was dat al helemaal omdat we niet wisten wat deze fase ons zou brengen. In fase 2 stond het uitdiepen van de perspectieven centraal en het aanscherpen van de leidende principes. Daarnaast zijn in fase 2 ook twee  beleidsdirecties van Infrastructuur en Waterstaat aangehaakt bij de bijeenkomsten.

Na zes bijeenkomsten in fase 2 zijn de perspectieven en leidende principes sterker geworden en is het nu tijd om ook deze fase af te ronden. Vragen die vandaag centraal staan zijn: wat heeft fase 2 jou gebracht, hoe ziet co-creatie 2.0 eruit en wat betekent dit co-creatieproces voor De Bouwcampus, jou persoonlijk en je CEO. Er werden drie groepjes gevormd om in interviewstijl elkaar te bevragen over de ervaringen in Grip op de Maas fase 2. Daarna vatte elk groepje de resultaten samen in wat het meest verrassende, herkenbaar en wat verschillend was. Een kleine greep uit de resultaten:

Verrassend

Herkenbaar

Verschillend

Afstand tussen 'spullen' en beleid

Co-creatie houdt op wanneer er geen meerwaarde wordt gezien Verschillen in slagkracht organisaties
Kansen van kruisbestuiving tussen co-creatietrajecten  1e fase helder, 2e diffuus Verschillende percepties en verwachtingen
Relaties, juridisch proces kennen & inhoud opdrachtgever cruciaal Leidende principes invullen is moeilijker dan gedacht Wat is co-creatie in verschillende trajecten op De Bouwcampus?Stadsweide nevengeul

Na de eerste evaluatiesessie werd iedereen uitgenodigd om van boord te gaan en de benen te strekken. We lagen aangemeerd aan de Stadsweide waar o.a. Berry van Staatsbosbeheer ons al opwachtten om ons meer te vertellen over de Stadsweide. De Stadsweide is een natuurgebied ten noorden van Roermond. Het gebied, dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer, is een oude stroombedding van de Maas. Sinds 2016 is de rivierloop ingericht als meestromende nevengeul van de Maas. De riviernatuur wordt daarmee dynamischer. De waterkwaliteit verbetert en er komt meer afwisseling in flora en fauna.

Regioadvies

Na het uitstapje aan wal geeft Wim een toelichting op het regioadvies dat hij heeft geschreven en nu in concept klaar is. In dit rapport geeft hij een advies voor de mogelijke ingrepen aan de stuwen in de Maas. Wim licht toe dat het een hele zoektocht was om het regioadvies te schrijven: voor wie, wat moet er in?

Wim heeft opgezocht wat al geschreven is over het Maassysteem. Hij heeft onder andere een rapport gevonden van 100 jaar geleden waarin wordt gesproken over het grote verhaal van de Maas met daarin 2 leidende principes centraal: hoogwaterveiligheid en scheepvaart. Deze twee leidende principes zijn nog steeds relevant, een systeemverandering ligt daarom niet voor de hand.    

Het rapport over het Maassysteem en het co-creatieproces Grip op de Maas met de zes perspectieven hebben handvatten geboden voor de invulling van het regioadvies op twee schaalniveaus: 1. Wat heeft een ingreep voor consequenties op een stuw en 2. wat voor consequenties heeft een ingreep op het hele systeem.

Het grote verhaal

(Mogelijke) leidende principes

Hoogwaterveiligheid

Voldoende water: zoetwaterbuffering in stuwpanden
Scheepvaart Scheepvaart
Klimaat Klimaatverandering: een adaptieve, flexibele aanpak in proces en ontwerp
Energie Energietransitie: warmtewinning uit rivierwater
Digitale revolutie Technologische ontwikkelingen: infocratie
Duurzame leefomgeving Duurzame leefomgeving: beleving

reflectie & advies voor co-creatie 2.0

Aan het eind van de middag vond de laatste co-creatiesessie plaats om dieper in te gaan op de reflectie van dit co-creatietraject. Specifiek over de meerwaarde van dit traject voor de CEO van je organisatie en voor De Bouwcampus. Uitgangspunt was om ook leerpunten op te halen voor De Bouwcampus, vandaar advies voor co-creatie 2.0. Onder andere de volgende punten werden genoemd:

Advies voor jouw CEO

Advies voor co-creatie 2.0

Openstaan voor het andere / nieuwe

Code of conduct beschikbaar maken voor iedereen
Opgehaalde informatie / kennis actief delen Continuïteit in teams (ook het Bouwcampusteam!)
Nieuwe vormen van samenwerken verkennen Uitspreken van ieders belang
Los durven laten, regie laten varen Ontvangstcapaciteit eigenaar organiseren
Toekomstdenken om je voordeel mee te doen Kruisbestuiving van lessen in andere opgaven

Afsluiting en vervolg

Na de verschillende co-creatiesessies kon iedereen achterover gaan zitten om te genieten van een vijfgangenmenu dat aan boord van de MaasCruiser werd bereid. Tijdens het dessert nam Mark het woord, hij had een speech voorbereid en aangevuld met highlights van de evaluatie. Na dit humoristische tussendoortje nam Katja het woord om iedereen te bedanken voor zijn/haar bijdrage zowel aan het co-creatietraject van Grip op de Maas als voor de adviezen tijdens deze evaluatie. Ook gaf Katja een doorkijk naar het vervolg:

  • Maarten, Albert en Katja schrijven aan een oogstboekje van deze tweede fase van Grip op de Maas. Daarin worden ook de opgehaalde lessen beschreven.
  • Daarnaast schrijven we een “code of conduct” om een co-creatieproces te beschrijven, inclusief verwachtingen en rollen.
  • Tot slot organiseren we een brede bijeenkomst in 2018 om het proces, de inhoud en de lessen te delen met alle betrokkenen rond Grip op de Maas.

Presentatie van Wim van Hengel over de stand van zaken van Grip op de Maas binnen IenM en het regioadvies.