• Start
  • Nieuws
  • 'Co-creatie zou niet alleen vrijblijvend moeten zijn'

'Co-creatie zou niet alleen vrijblijvend moeten zijn'

'Co-creatie zou niet alleen vrijblijvend moeten zijn'

Op 9 maart vond op De Bouwcampus de vierde en afsluitende bijeenkomst van MultiWaterWerk plaats. Een sfeerverslag van de deze bijeenkomst.

Geplaatst: 14 maart 2017

Deel deze pagina

'RWS moet samen met de markt een catalogus met deelproducten maken en deze dwingend aan de markt voorschrijven.'

Deze stelling kwam naar voren in het debat tijdens de laatste bijeenkomst van MultiWaterWerk. In het traject MultiWaterWerk is door de markt en opdrachtgevers nagedacht over het vraagstuk wat standaardisatie kan betekenen voor de 52 sluizen die de komende jaren op de markt komen. In de vierde en laatste sessie werd de opbrengst van het traject gedeeld en werd middels stellingen een debat over de rol van dit traject gevoerd.

De bovenstaande stelling raakte daarbij voor veel aanwezigen de juiste snaar: met elkaar zaken onderzoeken, afspreken en daar dan vanuit gaan. Co-creatie zou niet alleen vrijblijvend moeten zijn, maar tot concrete afspraken en uitgangspunten moeten leiden. Het eindresultaat is het product van de markt en de opdrachtgever. En omdat dit traject op de neutrale Bouwcampus plaats vond, heeft iedereen de gelegenheid gekregen heeft om deel te nemen. De resultaten worden transparant en voor iedereen beschikbaar gedeeld. Dit pre-competitieve traject is een goede aanloop richting de vernieuwing in opgaven en een uitvraag waarbij de markt uitgedaagd wordt.

MWW2 

De oogst van dit traject bestaat uit de resultaten en inzichten van verschillende themagroepen die zich met verschillende onderwerpen hebben bezig gehouden. Hieronder staan deze onderwerpen op hoofdlijnniveau beschreven, een uitgebreidere beschrijving van de resultaten zal later volgen in een uitgebreider verslag.

Relatie standaardisatie en LCC
Welke relatie bestaat er tussen standaardisatie van onderdelen van sluizen en de kosten gedurende de levensduur? Dit thema heeft een afwegingskader opgesteld waarin onderzocht kan worden voor welke onderdelen er wel en welke geen voordeel te behalen is bij standaardisatie.

Scenario’s en nieuwe concepten
Om te kijken waar een sluis op de lange termijn aan moet voldoen is er gekeken naar ontwikkelingen, trends en mogelijkheden. Er zal vanuit de huidige behoefte gekeken moeten worden naar standaardisatie van sluizen, maar ook zullen toekomstige scenario’s meegenomen moeten worden om waarde voor de langere termijn te creëren.

MWW3


Klanteisen
Door als opdrachtgever goed na te denken wanneer de markt betrokken wordt en hoe lessen (in alle contractvormen) overgedragen worden in nieuwe klanteisen kan er een optimalisatie voor asset management plaatsvinden.

Bediening en besturing
Er kan veel winst bereikt worden door de besturing van sluizen te optimaliseren. De GWW kan veel leren van de ICT en de snelheid waarin daar oplossingen ontwikkeld worden. Denk bijvoorbeeld aan een priority kolk of volautomatisch schutten.

Dynamische standaard
Modulair bouwen kan een oplossing zijn. Door maten te standaardiseren wordt het makkelijker om bijvoorbeeld sluisdeuren onderling uitwisselbaar te maken. Dan kan er bijvoorbeeld een aantal sluisdeuren op voorraad gehouden worden voor het geval dat er deuren vervangen moeten worden. Een stichting vanuit de markt en opdrachtgevers moet deze maatvoering verder regisseren.

MWW4

Duurzaam en energie
Door breder te kijken dan het sluiscomplex, maar ook de omgeving te beschouwen kan er een grotere duurzaamheidswinst behaald worden. Deze werkgroep heeft een casus aangepakt volgens de stappen en tools binnen Duurzaam GWW. De uitdaging ligt daarbij om nu ook te kijken hoe dit in een contract vertaald zou kunnen worden, het advies van deze groep is om hier samen met het traject van Grip op de Maas op te trekken.

MWW5 

Hoe nu verder?

Cees Brandsen momenteel nog HID bij Grote Projecten en Onderhoud van Rijkswaterstaat deed een moreel appèl aan alle deelnemers van Rijkswaterstaat binnen de themagroepen om verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat het resultaat uit deze bijeenkomst verder gebracht wordt. Robert de Roos, de vraageigenaar in dit proces ziet zeker veel potentie in een aantal voorstellen en wil verder nadenken hoe hij het resultaat oppakt. Vanuit de markt kwam er een discussie op gang, het is waardevol als Rijkswaterstaat wel iets gaat doen met de gezamenlijk opgebouwde kennis. Vanuit de markt kwam wel sterk het geluid dat in dit traject veel geleerd is, dit traject geeft inzichten in verschillende rollen en thema’s. Als het slechts bij een leuke vingeroefening blijft is het jammer, zowel de markt als de opdrachtgever moeten hier lessen trekken en deze toepassen in de verdere aanpak.

MWW6

Meer informatie