Bezoek gedeputeerden aan De Bouwcampus

Bezoek gedeputeerden aan De Bouwcampus

Vrijdagmorgen 22 september 2017 mocht De Bouwcampus zich verheugen op bezoek van een delegatie van gedeputeerden en beleidsmedewerkers van de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Bouwend Nederland nam het initiatief tot dit bezoek. Op het programma stond een kennismaking met TNO, De Bouwagenda en The Green Village, partner en bewoners van De Bouwcampus. Het bezoek werd afgesloten met een discussie over de vraag welke rol De Bouwcampus kan spelen voor de provincies op het gebied van innovaties in de bouwsector en wat de provincies voor De Bouwcampus zouden kunnen betekenen.

 

Geplaatst: 27 september 2017

Deel deze pagina

Bezoek partner TNO   

Op het Bouwlab ontving Peter Paul van ’t Veen, program director Buildings & Infrastructures, het gezelschap. Hij gaf een presentatie over TNO en een aantal innovaties in de Leefomgeving waar TNO aan werkt. Het gaat om innovaties op het gebied van assetmanagement op areaalniveau, mobiliteit, circulariteit en duurzaamheid. Mooie voorbeelden van de vele innovaties in de bouwsector, waarbij de gedeputeerden vooral enthousiast werden van een grafiek die de enorme kostenbesparing weergeeft die gemaakt kan worden met assetmanagement waarbij gebruik gemaakt wordt van sensoren.

Bezoek De Bouwagenda   

Bij terugkomst op De Bouwcampus benadrukte Bernard Wientjes de nodige revolutie in de bouw om alle vraagstukken die verwoord zijn in de Roadmaps en thema’s te kunnen uitvoeren. Hij nam de gedeputeerden mee in de worstelingen waar ze met De Bouwagenda op dit moment vooral voor naar oplossingen werken.  

 • De huidige Aanbestedingswet- en regelgeving is innovatie remmend.
  Er is binnen De Bouwagenda een werkgroep voor innovatiever aanbestedingsbeleid. Doelstellingen als Circulair Bouwen moeten in een uitvraag terug te vinden zijn. Dit vraagt een andere vorm van uitvragen bij een aanbesteding. De provincies herkennen dit duidelijk. Mensen vinden het lastig en ingewikkeld om op een andere manier uit te vragen.
 • Verduurzaming van de woningen in particulier bezit.
  Voor deze grote opgave is zowel een stok als een wortel nodig, zijn de woorden van Bernard. Bovendien moet het voor eigenaren simpel gemaakt worden en moet de onzekerheid weggenomen worden. Daarvoor wordt nu de aandacht gericht op object gebonden financiering en het ontzorgen van bewoners. Dat vraagt om een centrale organisatie die overal binnen komt, financiële draagkracht heeft of contact met pensioenfondsen. Door de complexe verhouding tussen de netwerkbedrijven, die aan alle eisen voldoen, en de energiebedrijven is dit bij uitstek een opgave waar de overheid ook een rol in moet spelen.

Pilotprojecten zijn niet voldoende. Bij De Bouwagenda wordt gezocht naar goede prototypes en naar opschaling. Kosten voor verduurzaming moeten gehalveerd worden en dat kan alleen met een groot volume. Dat vraagt om meer samenwerking en een kennisinfrastructuur die beter op elkaar is afgestemd.

Een concrete afspraak die gemaakt werd, is dat de provincies en Bernard zullen deelnemen aan een verkenningstafelgesprek dat De Bouwcampus zal organiseren rond het onderwerp aanbestedingswet- en regelgeving.

Bezoek The Green Village   

Namens The Green Village ontvingen Jaron Weishut en Serge Santoo de delegatie. Jaron gaf een korte presentatie over het concept van The Green Village:

 • Het is open en toegankelijk voor iedereen.
 • Het is een proeflab met echte gebruikers (woningen en kantoor).
 • Innovaties voor alle stedelijke uitdagingen kunnen er ‘plug and play’ getest worden. Innovaties kunnen er ook onderling gekoppeld worden. Dit heeft al geleid tot ongeplande synergie. Het is een unieke stap in de keten van innovatie; het mag er fout gaan en is onafhankelijk van een specifiek consortium.
 • The Green Village is neutraal; iedereen kan er terecht met een innovatie.
 • Het terrein van The Green Village heeft niet met het Bouwbesluit te maken.

Om ook studenten en scholieren naar The Green Village te trekken en hen kennis te laten maken met innovaties in de bouwsector wordt samengewerkt met het Science Center van de TU Delft.

De provincies worden opgeroepen om bedrijven naar The Green Village te verwijzen met hun innovaties, maar ook om hier innovaties te blijven scouten. The Green Village biedt ook inzicht in hoe om te gaan met tijdelijkheid. Na de introductie volgt een wandeling over het terrein langs de innovaties die er getest worden:

 • Het Office Lab, waar de organisatie van The Green Village in gehuisvest is;
 • Blue Battery, voor opslag van duurzame energie;
 • Energy Pile; heipalen met warmtewisselaars functie;
 • De Hardt Hyperloop;
 • Car as a powerplant; waar auto’s die op waterstof rijden stroom terug kunnen leveren aan het net;
 • Prêt-a-Loger, de jaren ’60 rijtjeswoning die energie positief is;
 • Smart City Hubs, ofwel ‘slimme lantaarnpalen’;
 • De glazen brug.

De Bouwcampus   

Na dit bezoek volgde nog een korte afsluiting op De Bouwcampus. Johan Vermeer maakt hier van de gelegenheid gebruik om De Bouwcampus voor het voetlicht te brengen. De maatschappelijke opgaven waar de bouwsector voor gesteld staat zijn enorm. Deze kunnen we alleen aan door in de volle breedte samen te werken met opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen. Op veel plekken tegelijk zijn partijen met innovaties bezig. Het kost echter tijd om van alles op de hoogte te zijn en blijven. En tijd is kostbaar nu we met steeds minder mensen meer productie draaien. Het is essentieel dat De Bouwcampus met The Green Village en andere partijen kijkt naar opschaling.

De gemeente Rotterdam doet een aantal programma’s met De Bouwcampus. Als voorbeelden noemt hij de duiker opgave, waarin gekeken wordt naar innovatieve methoden voor vervanging en de opgave rond het Bouwwerk Informatiemodel, waarin gekeken wordt of we met alle partijen tot één standaard kunnen komen.   
De Bouwcampus is één van de belangrijkste plekken om de benodigde schaalsprong te bereiken. Johan geeft aan dat je er als partner wel energie in moet stoppen om tot resultaten te komen.

Afsluiting   

Aan het eind van het programma gaan de gedeputeerden in op de vraag; ‘wat kunnen de provincies en De Bouwcampus voor elkaar betekenen?’ De provincies hebben vanuit het IPO (Interprovinciaal Overleg) een aanbod gedaan aan de kabinetsformatie voor de energietransitie. Ze staan daarbij voor een aantal grote uitdagingen.

 • Prototypes en pilots onderling delen; de provincies slagen er nog niet in de inzet onderling goed te verdelen en in een eerder stadium met elkaar te delen waar ieder mee bezig is.
 • Systemen moeten provincie overschrijdend mogelijk gemaakt worden voor de markt.
 • Het is van belang afspraken te maken dat innovaties soms mogen mislukken, dat er dan toch lessen uit te leren zijn. Vooral de Staten moeten zich dit ook gaan realiseren.
 • Het is goed om de markt en kennisinstellingen in het voortraject van programma’s te betrekken. Provincies moeten meer ruimte bieden binnen hun organisaties aan samenwerking met de markt. Daarvoor is een cultuurverandering nodig waar van beide kanten op gestuurd moet worden.

Een belangrijke rol voor De Bouwcampus die wordt gezien is open communicatie via onze website en via de kanalen van onze partners, zoals bijvoorbeeld Platform31. Daarmee kan veel informatie ontsloten en gedeeld worden. Johan roept de provincies op om daarnaast ook een netwerk op te bouwen op De Bouwcampus. Naast communicatie is ook de relatie van groot belang. Daarmee kun je elkaar makkelijker vinden. Als voorbeeld uit zijn eigen praktijk noemt hij AMROR, een samenwerkingsgroep van de gemeenten Amsterdam en Rotterdam en Rijkswaterstaat. Ze hebben nu ook een gezamenlijke innovatieagenda opgesteld.

Jan Kets, regiovoorzitter Regio Randstad Noord van Bouwend Nederland, vat de conclusie van de ochtend mooi samen met zijn woorden “Anders kijken; gewoon doen.” 
Om de daad bij het woord te voegen worden Johan Vermeer en Floor Vermeulen uitgedaagd om samen het Investeringsprogramma van de Metropool Regio Rotterdam Den Haag vanuit De Bouwcampus te verbinden aan De Bouwagenda.    
Floor Vermeulen wordt gevraagd om de lessen uit het project N470 ook te delen binnen het programma SmartwayZ van de provincie Noord-Brabant, waar stichting De Bouwcampus ook bij betrokken is.    
Door stichting De Bouwcampus zullen de benodigde afspraken worden gemaakt om één en ander verder te faciliteren.  

DEELNEMERS DELEGATIE

 • Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde Provincie Utrecht
 • Astrid Weij, beleidsmedewerker Provincie Utrecht
 • Chris de Vries, directeur Provincie Noord-Holland
 • Floor Vermeulen, gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
 • Therris Burgers, bestuursadviseur gedeputeerde Verkeer & Vervoer Provincie Zuid-Holland

Bouwend Nederland: 

 • Jan Kets (voorzitter Regio Randstad Noord)
 • Dennis van der Werff (voorzitter Regio Randstad Zuid)
 • Fries Heinis, algemeen directeur Bouwend Nederland
 • Niels Ruyter (regiomanager Regio Randstad Zuid)
 • Jan Overtoom (regiomanager Regio Randstad Noord)

De Bouwagenda:

 • Bernard Wientjes
 • Joris van den Heuvel

Stichting De Bouwcampus:

 • Jeroen Kruithof
 • Marjan van den Dungen
 • Anneke Witte (dagvoorzitter)
 • Johan Vermeer (vertegenwoordiger bestuur)