• Start
  • Nieuws
  • Bewoners De Bouwcampus vinden elkaar op inhoudelijk vlak

Bewoners De Bouwcampus vinden elkaar op inhoudelijk vlak

Bewoners De Bouwcampus vinden elkaar op inhoudelijk vlak

Op dinsdag 16 mei vond de eerste community-bijeenkomst voor bewoners van De Bouwcampus plaats. Tijdens deze bijeenkomst kijken de verschillende bewoners of ze elkaar om inhoudelijk vlak kunnen vinden en versterken. Thema van de eerste community-bijeenkomst was “verduurzaming van de bestaande woningvoorraad”.

Geplaatst: 24 mei 2017

Deel deze pagina

Aanwezig: Martijn Kramer (SBRCURnet); Tim Jonathan en René Tamboer (The Green Village); Richard Ruijtenbeek (Building Changes); Egon Janssen, Jeroen Kruithof, Annie Breeuwsma, Anouschka Vreugdenhil; Ellen van der Wal (stichting De Bouwcampus); Wim Pullen (Centre for People and Buildings); Joris van den Heuvel (De Bouwagenda)

Programma Innovatieve Aanpak

Als eerste vertelde Martijn Kramer van SBRCURnet over het programma Innovatieve Aanpak. SBRCURnet verzorgt voor Bouwend Nederland in het programma “Innovatieve Aanpakken” het ondersteuningsprogramma voor de aanbiedende partijen. In deze aanpakken werken gemeenten en aanbiedende partijen samen in het ontwikkelen en vermarkten van Product Markt Combinaties (PMCs) voor de energieneutrale renovatie van de particuliere woningvoorraad. Een PMC richt zich op een specifieke doelgroep. Voorbeelden van doelgroepen zijn: bezitters van jaren 70 woningen in een bepaalde wijk, mensen die een huis aankopen of mensen die in hun eigen huis oud willen worden. De aanbieders ontwikkelen een specifiek product waarbij de woning (in stappen) energieneutraal wordt gemaakt. Gemeenten ondersteunen dit proces met name in de communicatie naar de bedoelde doelgroep. Het ondersteuningsprogramma van SBRCURnet richt zich met name op de coalities van aanbiedende en bouwende partijen. We bieden hen hulp bij het vormen van coalities, het maken van afspraken om Energieprestatiegarantie te kunnen aanbieden en bij de conceptontwikkelingen. Daarvoor worden cursussen en workshops ontwikkeld en ingezet en wordt directe persoonlijke ondersteuning aangeboden aan de coalities.

SBRCURnet is binnen De Bouwcampus op zoek naar mensen en organisaties die kunnen helpen bij het vormgeven van ons aanbod, vanuit hun eigen ervaring en expertise. Ook willen we in contact komen met mensen die een inhoudelijke rol denken te kunnen spelen in de daadwerkelijke ondersteuning. Ervaringen uit eerdere en andere projecten zijn van harte welkom om niet het wiel meerdere keren uit te vinden.

Verschillende organisaties die op de bijeenkomst aanwezig waren hebben hun interesse uitgesproken om ons hierbij te helpen. Doordat we zo dicht bijelkaar zitten is het makkelijk om hen te betrekken. Wanneer er een concreet inhoudelijke vraag is zal SBRCURnet die zeker bij hen neerleggen. Nu we van elkaar weten wat we doen is het makkelijker in het informele circuit in De Bouwcampus hierover contact te maken. 

Testbed Jaren’60 portiekflat

De tweede presentatie was van The Green Village. The Green Village krijgt aanvragen binnen om renovatieconcepten te kunnen bouwen/onderzoeken. Bouwers blijken in de praktijk vaak lastig hun concepten te kunnen testen op bestaande woningen (vanwege de kosten, de bewoners en de beschikbaarheid van de panden).  

Er is nu geopperd om een kopie van een jaren ’60 portiekflat op het terrein van The Green Village te realiseren als testbed. Het idee is om een portiekflat van 6-8 woningen te bouwen, waarbij verschillende partijen in elke woning hun concept voor verduurzaming kunnen testen. The Green Village probeert een consortium bij elkaar te krijgen met verschillende stakeholders die dit project gaan opzetten.

Vraag vanuit The Green Village aan de andere Bouwcampus-bewoners is of zij partijen kennen die gebruik willen maken van een dergelijk testbed.

Ellen van der Wal (stichting De Bouwcampus) is bezig met een opgave met Bouwend Nederland en Aedes en ziet hier wel een link met het project van The Green Village. Joris van den Heuvel ziet ook aanknopingspunten met De Bouwagenda. Hij geeft aan de schaalbaarheid interessant te vinden.

Wim vraagt of er bij het onderzoek op The Green Village ook gekeken wordt naar weerstand vanuit de gebruikers/bewoners. The Green Village wil alle partijen vertegenwoordigd hebben, maar ‘de burger’ blijft lastig. Straks gaan er wel echt mensen wonen op het terrein, dus dan kunnen ook de belevingen van bewoners gemeten worden.

Voor meer informatie zie de PowerPointpresentatie

Dordrecht energieneutraal in 2050

Richard Ruijtenbeek (Building Changes) vertelt als derde iets over het project voor de gemeente Dordrecht. De gemeente Dordrecht (Drechtsteden) heeft een Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018 opgesteld. Het uiteindelijke doel is een energieneutraal Dordrecht in 2050. Het Opgaveplan beschrijft de stappen die de gemeente de komende jaren wil zetten. De focus ligt op de thema's energietransitie, mobiliteit, circulaire economie en ruimtegebruik en de praktische implementatie hiervan. Ook is er veel ruimte voor initiatieven uit de stad. Subdoelen:

  1. Aardgas gaat worden afgebouwd. Nieuwbouw wordt niet meer aangesloten, bestaande netten worden niet meer vervangen. Hoe kan je doorstarten naar de nieuwe economie met een leveringszekerheid.
  2. We gaan af van het gebruik van benzine en andere fossiele brandstoffen. Wat is de nieuwe energiemix en wat betekent dit voor nieuwe huizen en bestaande huizen en vervoer over water en over de weg. Met de transitiekosten.
  3. De electriciteit die gebruikt gaat worden moet duurzaam worden opgewekt, er moet een tijdpad komen dat dit realistisch maakt.
  4. Bijna vanzelfsprekend maar toch, uitgangspunt is de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst.

Als voorbeeld wat betekent dit voor de bestaande economie en de nieuwe economie en hoe kan je de bestaande economie versterken (met aantal extra fte en extra economische investering/opbrengst)? Als voorbeeld: grote windmolens bij de Haven levert bijna geen lokale banen op in de Drechtsteden.

Met bewoners zijn drie toekomstscenario’s geschetst over hoe men straks energieneutraal verder kan: aardgas wordt afgebouwd, fossiele brandstoffen niet langer gebruikt, elektriciteit wordt duurzaam opgewekt. Building Changes werkt hieraan samen met BVR Adviseurs Ruimtelijke ontwikkeling (wat is er mogelijk in het landschap, kunnen er op een bepaalde locatie wel 20 windmolens geplaatst worden?) en een economisch bureau om alles door te rekenen. Ze stellen een visie op: hoe kom je waar je wilt komen? Als we stoppen met gas, welke gevolgen heeft dat dan op verschillende vlakken?

De vraag van Richard aan de medebewoners was hoe we elkaar binnen De Bouwcampus kunnen versterken met de Bouwagenda en de projectpartners. De scenario’s zouden bijvoorbeeld getest kunnen worden op het terrein van The Green Village. Daarnaast ziet Richard ook aanknopingspunten met het programma dat Martijn gepresenteerd heeft.

Zie voor meer informatie de scenarioschetsen.

Wordt vervolgd

De deelnemers waren enthousiast over deze eerste community-meeting. Ten eerste omdat het goed is om te horen waar iedereen mee bezig is en om op inhoudelijk vlak verbindingen te kunnen leggen.
Na de zomer zullen we een volgende inhoudelijke bijeenkomst organiseren om te onderzoeken hoe op een ander thema de inhoudelijke verbinding tussen de bewoners van De Bouwcampus gemaakt kan worden.

Hieronder volgen enkele quotes van de deelnemers over hoe zij de community meeting hebben ervaren’.

Egon Janssen, De Bouwcampus/TNO
'Ik heb de bijeenkomst als erg positief ervaren. Mijn deelname was vanuit mijn rol binnen TNO om de verduurzamingsinnovatieprojecten die TNO doet binnen de TKI Urban Energy te coördineren. Op dit vlak zijn we continu op zoek naar nieuwe innovatieve product ideeën met een potentieel gunstige business case. Hiervoor stellen we dan een consortium van ketenpartijen en eindgebruiker samen en maken we een gezamenlijk ontwikkelplan. Naast R&D-activiteiten zit hierbij ook een rol voor proefprojecten. Ik zie zeker kansen om de samenwerking met The Green Village op te zoeken m.b.t. de proefprojecten. Ook de ervaringen van SBRCURnet waren erg verhelderend, de huidige concepten zijn dermate duur en complex en verduurzaming is helemaal geen prioriteit bij eindgebruikers. Hieruit neem ik mee dat we vooral aandacht moeten hebben voor laagdrempelige deelconcepten, om de markt meer in beweging te krijgen (zoals ook gebeurt met de standaard PV panelen, die inmiddels gemeengoed zijn).

Richard Ruijtenbeek
'Een bevestiging dat we binnen De Bouwcampus nog op een te hoog niveau bezig zijn en snel een koppeling moeten maken binnen De Bouwcampus om de best practises te koppelen (en niet het wiel opnieuw uitvinden). Don’t waste time to (re)act!'

Jeroen Kruithof, De Bouwcampus
'Ik vond het nuttig om te horen waar wie mee bezig is. Bij opgaven/vragen kunnen we dan ook beter links leggen en organisaties persoonlijk benaderen (naast de publieke uitnodiging).'

Wim Pullen, Center for People and Buildings
'Voor mij ook een prima meeting.

  • Vanuit perspectief van Eindgebruiker kunnen wij bijdragen aan bijvoorbeeld Review van zo’n programma als gepresenteerd door Martijn;
  • Verbindingen en samenwerkingsideeën met The Green Village hebben wij al (als naaste buren)
  • De BuildingChanges presentatie inspireerde me wel gericht op zoektochten naar het haalbare. Ik zou geïnteresseerd zijn welke effecten zijn opgehaald die niet verwacht waren (unintended consequences).

En soms gaat het gewoon over de associaties die je krijgt bij het luisteren, associaties die je niet krijgt als je niet blootgesteld wordt aan zulke pitches.'