• Start
  • Nieuws
  • Bernard Wientjes presenteert De Bouwagenda aan kabinet

Bernard Wientjes presenteert De Bouwagenda aan kabinet

Bernard Wientjes presenteert De Bouwagenda aan kabinet

‘Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw.’ Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes vandaag het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.

11 Roadmaps, 6 Overkoepelende thema’s, 1 Taskforce, een bouwcoalitie met 50 leden, die samen bouwen aan de kwaliteit van leven. De Bouwagenda is nauw verbonden aan De Bouwcampus. Naar analogie van de overheid is de Taskforce het kabinet, de Bouwcoalitie het Parlement, De Bouwagenda het Regeerakkoord en de Bouwcampus het werkatelier waar ambities worden omgezet in concrete innovatieve projecten.

Bekijk hier de samenvatting van De Bouwagenda [video-animatie]. 

Geplaatst: 28 maart 2017

Deel deze pagina

In de kabinetsbrief van 29 november 2016 hebben de drie ministers van Economische Zaken, Wonen en Rijksdienst, en Infrastructuur & Milieu in samenspraak met de bouwsector ‘De Bouwagenda’ geïnitieerd. Doel is om te komen tot een ambitieus vernieuwingsprogramma waarin de uitdagingen op het gebied van energie, klimaat en grondstoffen bovenaan staan. Als antwoord hierop hebben ruim vijftig vertegenwoordigers vanuit alle onderdelen van de bouwsector, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke groepen op De Bouwcampus in een open dialoog een plan van aanpak opgesteld.

Een twaalfkoppige Taskforce geeft uitvoering aan De Bouwagenda. Voorzitter Bernard Wientjes overhandigde de eerste exemplaren van het visiedocument op 28 maart aan het Kabinet op een bijeenkomst in het Haagse Nieuwspoort, in het bijzijn van ruim 200 betrokkenen.

Bekijk hier het visiedocument van De Bouwagenda. 

Renoveren en verduurzamen

Kern van De Bouwagenda vormen elf Road Maps en zes dwarsdoorsnijdende, overkoepelende thema’s. Concrete plannen zijn onder andere:

  • verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, te starten met 100.000 per jaar; 
  • een plan van aanpak om in 2030 het binnenklimaat van alle scholen gezond, duurzaam en slim te krijgen;
  • de programmering van 1 miljoen nieuwe energieneutrale woningen, die in 2030 gerealiseerd zijn;
  • opgave voor vervanging, functie- en klimaatadaptatie van onze nationale infrastructuur assets (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, dijken, riolen en energienetwerken) uniform inzichtelijk.

Road Maps De Bouwagenda

Revolutie nodig

Om de ambities waar te maken zijn schaalvergroting, een kwaliteitssprong en ruim baan  voor innovatie nodig, aldus Wientjes. ‘Daarvoor is het bovenal nodig dat de bouw zichzelf gaat vernieuwen. Om de grote maatschappelijke doelstellingen van de komende jaren te halen, kunnen we niet op de oude voet verder. Er is een revolutie nodig, een radicaal andere manier van denken, werken en samenwerken. Dit vraagt om professionalisering van de sector als geheel, een fundamentele verandering van het aanbestedingsbeleid en een grote investering in mensen. Met deze aanpak verwachten we een spectaculaire productiviteitssprong te realiseren, waarbij we de voor ons liggende opgaven tegen 30% lagere kosten kunnen uitvoeren. Ook verwachten we dat dit de komende jaren 50.000 extra banen oplevert.’

Coalities

De Taskforce wil de plannen de komende maanden verder uitrollen. Wientjes licht toe: ‘opgaven kunnen alleen gerealiseerd worden door een samenbundeling van alle betrokkenen en coalities op maat zoals rond toekomstbestendige onderhuisvesting en verduurzaming van corporatiewoningen’. Voor elk van de drie pijlers infrastructuur, woningbouw en utiliteitsbouw gaat een ‘Topteam’ aan de slag. Dit team heeft tot taak voor elke Road Map een coalitie te formeren met alle relevante stakeholders die zich committeren om de vereiste doorbraak te realiseren. De overheden zijn bereid de sector daarin in alle opzichten actief te ondersteunen.

De Bouwagenda op De Bouwcampus

De Taskforce Bouwagenda is niet van plan steeds ‘opnieuw het wiel uit te vinden’, integendeel! Het verzamelen, benutten, versnellen en waar nuttig combineren van bestaande bewegingen, programma’s, convenanten, innovaties, met respect voor de initiatiefnemers, is de kern van zijn werk. Daar waar op een bepaald terrein de innovatie ‘al van de kant af’ is, is er versnelling mogelijk en valt ook op andere terreinen relatief snel resultaat te boeken. Hierbij maakt de Taskforce Bouwagenda graag volop gebruik van de Bouwcampus, waar innovaties praktisch toepasbaar worden gemaakt.

 

De Bouwagenda is tot stand gekomen op De Bouwcampus. Bekijk hier 'The making of' [video]

Voor meer informatie: www.debouwagenda.com.