Marktvisie en leidende principes

Vraagstukken
Marktvisie en leidende principes

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, UNETO VNI en Astrin het initiatief.

Als “bouwers van Nederland” excelleren we door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn. We werken samen voor burgers en bedrijven aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Nieuw

Toelichting bij de SWAY presentatie Marktvisie, door Jacolien Eijer (NL Ingenieurs).


Deel deze pagina

Aanleiding

De afgelopen jaren heeft de markt van bouw- en infraprojecten te maken gehad met grote veranderingen. De terugloop in investeringen in de sector leidt ertoe dat marktpartijen forse concurrentie ondervinden en aanpassingen in de organisatie en projectbenadering hebben doorgevoerd. Niet alleen staat hierdoor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onder druk bij de uitvoering van projecten. Het leidt er ook toe dat de ruimte klein is om in innovatie te investeren. En dat in een tijd waarin de maatschappelijke opgaven juist om continue vernieuwing vragen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zien deze ontwikkelingen onder ogen en trekken samen op om het tij te keren. Wij willen als sector vanuit een gedeeld perspectief samenwerken aan oplossingen. Daar hoort ander gedrag bij, gericht op samenwerking en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Er valt veel te winnen door oog te hebben voor elkaars belangen en door kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap te belonen.

Met één doel voor ogen

In een gezamenlijk en structureel (leer)proces maken we de sector klaar voor de toekomst en lossen we de huidige problemen in de bouw en infra op. Dat is hard nodig: de complexiteit van ruimtelijke vraagstukken neemt toe. Steeds vaker gaat het erom in de openbare ruimte functies voor mobiliteit, wonen, werken en recreëren slim te combineren. Daar komt bij dat de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zich in een hoog tempo voltrekken. Door meer en beter samen te werken maken we het met elkaar mogelijk om hier snel en flexibel op in te spelen.
 

In de gehele keten van opdrachtgevers, opdrachtnemers, hun leveranciers, kennisinstituten en eindgebruikers bevorderen we een open dialoog over de behoeften en ambities. In samenspraak stellen we het gemeenschappelijke doel van een project vast en kiezen we de beste oplossing. Kansen en risico’s brengen we samen en al in een vroeg stadium in kaart. In de opdracht maken we ruimte voor innovatie en duurzaamheid, maar ook voor risicobeheersmaatregelen en het opvangen van tegenvallers. Door een gezamenlijk doel als uitgangspunt te nemen, werken we aan openheid en oplossingsgerichtheid bij knelpunten. Dat draagt bij aan een sfeer waarin we elkaar binnen de samenwerking aanspreken en ook problemen constructief oplossen.

Samen zijn we verantwoordelijk

Alle spelers in de keten hebben invloed op het functioneren van de sector en nemen de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken. Hiervoor zitten we vroegtijdig en vaak met elkaar aan tafel. Vroegtijdige marktbenadering is een van de instrumenten om de kennis, kunde en creativiteit van de markt optimaal te benutten. Zo analyseren we samen de opgave, zoeken we naar de beste oplossing en bepalen we welke vorm van samenwerking het beste past. We benutten de ruimte die de aanbestedingswet biedt en kiezen voor een rolverdeling die het beste past bij de opgave. Dat kan zijn in de klassieke verhouding van opdrachtgever-opdrachtnemer, maar ook in co-creatie of door alliantievorming.
 
We opereren in een markt waarin partijen vaak meerdere rollen tegelijk vervullen. Zo zijn hoofdaannemers op hun beurt ook weer opdrachtgever voor toeleveranciers en is het belangrijk dat zij als zodanig ook aanspreekbaar zijn op hun rol. Het gaat erom dat elke schakel in de keten zich bewust is van de rollen en de bijbehorende verantwoordelijkheden en hier naar handelt. Zo zorgen we dat wat er gebouwd en ontwikkeld wordt daadwerkelijk beantwoordt aan de maatschappelijke opgave en de behoefte van gebruikers.

Prestatie en kwaliteit centraal

We stellen als opdrachtgevers en opdrachtnemers de prestatie en kwaliteit centraal. Ieder vanuit zijn eigen expertise en verantwoordelijkheid. Wij erkennen dat kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap nu eenmaal zijn prijs heeft. Het verbeteren van onze kwaliteit is een continu proces. Samen werken we daarom aan een sector die kennis en ervaring uitwisselt. We leren van elkaar, zowel bij de planvorming en de uitvraag als bij de uitvoering en de evaluatie van bouwprojecten. Zo zijn we in staat om te innoveren en faalkosten te reduceren. Daar worden we allemaal wijzer van.

Ruimte voor duurzaamheid en innovatie

Samen blijvend vernieuwen en ontwikkelen is de route naar een duurzame toekomst. Daarom creëren we ruimte voor innovatie en voor samenwerking. Samen werken we aan CO2-reductie, circulair gebruik van grondstoffen en het toepassen van nieuwe (data)technologie. Het ondernemerschap, het investeringsvermogen en de creativiteit van marktpartijen benutten we volop; en duurzaamheid zien we als integraal onderdeel van de opgave. Dit levert een wezenlijke bijdrage aan de concurrentie- en innovatiekracht van de gehele sector.

Marktvisie: samen maken we het mogelijk

Op een andere basis samenwerken is al lang geen toekomstmuziek meer. Er zijn tal van voorbeelden waarin partijen met (en van) elkaar leren en oplossingsgericht samenwerken. Die voorbeelden delen we en nieuwe inzichten passen we zo veel mogelijk toe. Door elkaars kennis, professionaliteit en creativiteit maximaal te benutten werken we samen aan hetzelfde doel: oplossingen die gewaardeerd worden door de Nederlandse samenleving.

Om de Marktvisie te realiseren spreken Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de brancheverenigingen elkaar periodiek over het veranderproces. Belangrijke thema’s die de samenwerking in de sector beïnvloeden houden we hoog op de agenda. Of het nu gaat om risicoverdeling, transactiekosten of informatiedeling: we bepalen gezamenlijk de concrete acties in dit kader en voeren die uit.

We betrekken daarnaast nieuwe deelnemers die zich aan de Marktvisie willen committeren. Zo versnelt de beweging en zorgen we er samen voor dat de Marktvisie werkelijkheid wordt.

Oogst

Op 15 december 2016 was een bijeenkomst waarin gekeken werd hoe wetenschap hulp kan bieden aan de Marktvisie en vice versa. Lees de samenvatting van deze bijeenkomst

Meedoen

Download hier de volledige tekst van de Marktvisie. In Deel 1 zijn de gezamenlijke ambitie, de voorwaarden en de gezamenlijke afspraken voor het vervolg omschreven. In “Samen Samenwerken, de gezamenlijke eerste stappen richting implementatie van de Marktvisie” (Deel 2) maken we duidelijk wat we concreet samen gaan doen.

Onderteken de Marktvisie en leidende principes hier!

Nieuws

Meer samenhang tussen Marktvisie en wetenschap

Marktvisie en wetenschap

Hoe kan de wetenschap hulp bieden aan de Marktvisie en vice versa?
Marktvisie - een half jaar later

Een half jaar later

Toelichting op de Marktvisie door Jacolien Eijer.